Viser Danmark vei for en H-Frp-regjering?

Hans Rustad

Dan­mark er slett ikke noe luk­ket land. 70.000 men­nes­ker fikk opp­holds­til­la­telse i 2008, men bare 6.000 var asyl- eller fami­lie­gjen­for­ente. Det store fler­tall var stu­den­ter og arbeidere.

Det er den drei­ning man tro­lig vil se en Høyre-Frp-regjering foreta, hvis par­ti­ene vin­ner neste valg.

Av pro­pa­gan­daen i norske og svenske medier skulle man ikke tro at Dan­mark føl­ger den åpne dørs poli­tikk. Men det gjør Dan­mark, det er bare en annen type men­nes­ker som kom­mer enn ufag­lærte fra tredje verden.

I 2008 nåede antal­let af udlæn­dinge, der fik opholds­til­ladelse i Dan­mark, op på næs­ten 70.000 men­nes­ker. Langt de fleste kom her­til gennem fors­kel­lige studie- og erhvervs­ord­nin­ger, eller fordi de er bor­gere i et EU-land. Kun ca. 6.000 fik asyl eller fami­lie­sam­men­fø­ring. I år teg­ner tal­let for udlæn­dinge til at blive noget mindre og ende på knap 60.000 opholdstilladelser.

DF er til­freds med udvik­lin­gen
Hvis man skal tro Dansk Folke­par­tis udlæn­dinge­ord­fø­rer, Peter Skaarup, har hans parti ingen pro­ble­mer med, at udlæn­din­gene er strøm­met til Dan­mark under den bor­ger­lige regering.

»Det er en mis­for­stå­else at tro, at DF hader udlæn­dinge og ind­vand­rere, selv om nogen gerne vil tegne det bil­lede i offent­lig­he­den. Vi har gjort en ind­sats for at begrænse antal­let af asy­lan­sø­gere og fami­lie­sam­men­førte fra blandt andet Mel­le­møs­ten, fordi de er svære at inte­grere. Langt de fleste udlæn­dinge, der kom­mer nu, er her kun i en periode, hvor­ef­ter de rej­ser ud igen. De kom­mer for at stu­dere og arbejde og lig­ger ikke sam­fun­det til last«.

Dansk Flygt­ninge­hjælp jam­rer og vil ha flere flykt­nin­ger. Men det vil tro­lig ikke skje. Lan­dene ønsker å føre en poli­tikk som er en vinn-vinn for begge par­ter, ikke bare den ene.

Ind­vand­rin­gen er for­dob­let under V og K
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.