IT: Muslimsk elev med hørselvern i musikktimen

Christian Skaug

En fem­ten år gam­mel mus­limsk pike som går på ung­doms­sko­len i den lille byen Reg­gello, ikke langt fra Firenze, har fått lov til å ha på seg hørs­elv­ern i musikk­ti­men, etter at hen­nes marok­kanske far truet med å ta henne ut av sko­len med mindre hun slapp å høre den «urene» musik­ken, som etter hans opp­fat­ning er «noen van­tro greier».

Dette absurde kom­pro­mis­set, som fra­tar piken mulig­he­ten til å få utbytte av en del av under­vis­nin­gen som fag­pla­nen for­ut­set­ter at hun skal ha, opp­stod etter en kran­gel mel­lom fami­lien og skole­le­del­sen i fjor. Faren holdt piken hjemme fra sko­len så mange gan­ger at hun fikk for høyt fra­vær til å bestå sitt årskurs, og der­med ikke kunne flyt­tes opp til neste skole­trinn. Rek­tor anmeldte for­hol­det til poli­tiet, hvil­ket resul­terte i en retts­sak som fort­satt pågår mot faren fordi han ikke har sør­get for at piken får sin lov­be­stemte opplæring.

I påvente av at saken blir avgjort, og for å sørge for at skade­virk­nin­gene i mel­lom­ti­den blir minst mulig for fem­ten­årin­gen, har for­eld­rene og lærerne blitt enige om å gjen­nom­føre denne far­sen av en musikkundervisning.

Faren er for­nøyd med den mid­ler­ti­dige løs­nin­gen, og utta­ler føl­gende i sakens anled­ning: «Min dat­ter er glad for å følge Kora­nens bud. Vår reli­gion for­plik­ter oss til ikke å stu­dere musikk, det står skre­vet i de hel­lige bøkene.» Faren er ellers en av repre­sen­tan­tene for det mus­limske sam­fun­net på ste­det, repre­sen­tan­ter som knapt kunne ha uttrykt at de er isla­mis­ter på en mer over­be­vi­sende måte. Ima­men i Firenze - tyde­lig­vis også isla­mist - er også for­nøyd med kom­pro­mis­set, og sier han er opp­tatt av at man må finne løs­nin­ger som alle kan være til­freds med, uten å lage oppstyr.

Skole­by­rå­den stil­ler seg ufor­stå­ende til farens krav, og det samme gjør sosial­by­rå­den, som kom­men­te­rer: «Sko­len vår er for alle, men mus­li­mene burde til­passe seg til kul­tu­ren i lan­det de bor i.»

--

Cor­ri­ere Fio­ren­tino: Cuf­fia isla­mica nell’ora di musica
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.