Tyrkia krangler med Nederland om integrering

Hans Rustad

Den nye neder­landske stats­mi­nis­te­ren Mark Rutte har kom­men­tert Tyr­kias kon­troll med tyr­kere i andre land, på en måte som har falt Ankara tungt for brys­tet. Ankara liker ikke inte­gre­rings­reg­lene i Neder­land, og vil at tyr­kere skal for­bli tyr­kere uan­sett hvor de bor.

For­an­led­nin­gen var en ny stats­sek­re­tær Vel­d­hui­j­zen van Zan­ten som også har svensk stats­bor­ger­skap. Rutte sa ons­dag at dette ikke var noe pro­blem, men ville vært det om van Zan­ten hadde vært tyr­kisk. Det fikk den tyr­kiske stats­rå­den med ansvar for tyr­kere i utlan­det (sic) Faruk Celik til å pro­te­stere mot dis­kri­mi­ne­ring. Han mente Rutte ikke respek­terte frie valg. Nå er ikke van Zan­ten valgt, han er utnevnt.

Celik sa Tyr­kia hel­ler ikke liker inte­gre­rings­reg­lene i Neder­land, fordi de kre­ver for sterk inte­gre­ring. Den tyr­kiske regje­ring sier åpen­lyst at tyr­kere skal for­bli tyrkere,uansett hvil­ket land de bor i. Selv respek­te­rer de ikke mino­ri­te­ter som like­stilte på hjemmebane.

Men den neder­landske regje­ring møter pro­ble­mer på hjemme­bane. Dom­sto­ler i Rot­ter­dam og Roer­mond har kom­met til at inte­gre­rings­kra­vene bry­ter med assos­sie­rings­av­ta­len mel­lom EU og Tyr­kia. Regje­rin­gen har anket, og sier de vil be om at avta­len for­and­res, i til­felle de taper i siste omgang. Men en slik end­ring kre­ver sam­tykke fra Ankara, og det får neppe Neder­land, som kan være “stuck”.

ISTANBUL, 30/10/10 - The Tur­kish govern­ment con­si­ders that Pre­mier Mark Rutte has made “discri­mi­na­tory’ state­ments in the Lower House about Turks in the Net­her­lands.
Rutte said Wed­nes­day in the debate on the govern­ment policy state­ment that the com­bined Dutch and Swedish natio­na­lity of State Secre­tary Vel­d­hui­j­zen van Zan­ten is no pro­blem, but that it would have been a point for debate if she had had a Tur­kish passport. The pre­mier said the dif­fe­rence lies in the fact that Tur­key exer­ci­ses influ­ence on citizens abroad via its con­sti­tu­tion and Sweden does not.

Tur­kish Minis­ter Faruk Celik, respon­s­ible for Turks abroad, says he “can­not see how such a discri­mi­na­tory state­ment con­tri­bu­tes to the inte­gra­tion of for­eig­ners in the Net­her­lands.” The right to be elected is a fun­da­men­tal human right, accor­ding to the minis­ter, who appa­rently did not under­stand that Van Zan­ten has not been elected but appointed as a state secretary.

The Tur­kish govern­ment also con­si­ders that an end should be made to the Net­her­lands inte­gra­tion require­ment for Turks. Ankara sees an unjust inf­ringe­ment of the rights of Turks in this requirement.

Dist­rict courts in Rot­ter­dam and Roer­mond have found in favour of the Turks. The jud­ges ruled that the inte­gra­tion require­ment for Turks is in vio­la­tion of the associa­tion accord between Tur­key and the EU. The Dutch state has appea­led against these rulings.

If the state loses the appeal, the new cabi­net will try to get the treaty amen­ded so that Turks do come under the inte­gra­tion require­ment again. But the Tur­kish govern­ment has alre­ady indi­cated now that it will oppose such an amend­ment of the treaty.

Accor­ding to lawyers, this oppo­sition will likely make the amend­ment impos­sible, because the unani­mous agreement of the treaty part­ners is necessary.

Tur­kish citizens are not requi­red to take the cour­ses, based on the treaty,” says Celik’s spo­kes­man. “We will hold the Net­her­lands to this. (…) These people are and will always remain Turks.”

Accor­ding to the spo­kes­man, Ankara does sup­port the inte­gra­tion of Tur­kish immi­grants with Dutch society. “But Tur­key is against the immi­grants being com­pletely absor­bed by this society.”

Celik made a visit to the Net­her­lands last week­end. He did not meet with Home Affairs Minis­ter Piet Hein Don­ner, but he did meet with Tur­kish lobby orga­ni­sa­tions and visited the Isla­mic Uni­ver­sity of Rot­ter­dam. ‘We are con­cerned about the growing xenop­ho­bia and Isla­mop­ho­bia in the Net­her­lands’, said the spo­kes­man for Celik.

http://www.nisnews.nl/public/301010_1.htm
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.