Nina Karin Monsen i Documents Venner 9/9

Hans Rustad

Det er klart for det første møtet i Docu­ments Ven­ner. Nina Karin Mon­sen kom­mer tors­dag 9/9. Tit­tel: Nihi­lisme og ond­sin­net nar­sis­sisme i Det nye Norge.

Vi har valgt å satse på norske stem­mer. Vi tren­ger å utvikle tan­ker på egen grunn. Nina Karin Mon­sen er en av de få som har våget å ta et opp­gjør med den kjønns­nøy­trale ekte­skaps­lo­ven. Den er bare det mest syn­lige uttrykk for en ideo­lo­gisk omdan­ning av sam­fun­net som de fær­reste er klar over dyb­den og rekke­vid­den av.

Som kjent har en føde­ral dom­mer opp­he­vet resul­ta­tet av folke­av­stem­nin­gen i Cali­for­nia. Der ville fler­tal­let at ekte­ska­pet skulle være for­be­holdt mann/kvinne. Det er selv­sagt ikke snakk om å frata homo­file og les­biske deres sivile ret­tig­he­ter. Cali­for­nia er en av USAs mest libe­rale del­sta­ter. Men dom­me­ren sa nei: å knytte ekte­skap til en bestemt kjønns­opp­fat­ning var etter hans mening avleggs. Siste ord er ikke sagt i denne saken. Det er en kul­tur­kamp som går fra Cali­for­nia til Norge. Ideen om at kjønn kun er en sosial kon­struk­sjon var nok frem­med for mange før de så “Hjerne­vask” og hørte norske aka­de­mi­kere hevde det med den største selv­føl­ge­lig­het. Det tar tid før gras­rota fan­ger opp at noe berø­rer deres liv. En dis­ku­sjon om kjønn kan virke peri­fert. Men når lærerne til barna deres får instruk­sjons­hef­ter fra Utdan­nings­di­rek­to­ra­tet hvor det heter at kjerne­fa­mi­lien ikke len­ger skal hol­des frem som det nor­male, så ram­mer det ganske nær.

Nina Karin Mon­sen kom­mer for øvrig med en ny bok 28. sep­tem­ber på Luther/Avenir forlag:

Inn i vir­ke­lig­he­ten, fra human­etikk til kris­ten tro.

Møte­sted: Oslo Mili­tære Samfund

dato: Tors­dag 9. sep­tem­ber, kl.1900

inn­gang: kr. 100,-

pål­mel­ding til document.kontakt@gmail.com

Første møte i OMS med Ole Jør­gen Anfind­sen før som­meren var svært vel­lyk­ket. Vi har denne gang flyt­tet ned på grunn­plan, hvor det er samme løs­ning med to rom. Denne gang er det utgang have (for de som røy­ker). Det er ser­ve­ring. Hjer­te­lig velkommen!
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.