Tyrkia har skiftet side

Christian Skaug

Stats­mi­nis­ter Recep Tayyip Erdo­gan sa fre­dag at Hamas ikke er en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon, men en mot­stands­or­ga­ni­sa­sjon. Han gjen­tok at det som skjedde om bord på Mavi Mar­mara var en mas­sa­kre, og siterte fra De ti bud: Du skal ikke slå ihjel, på tyr­kisk, engelsk og hebraisk.

- Tyr­kia har skif­tet side, sier Isra­els ambas­sa­dør i USA, Michael Oren.

Israel skjel­ver ikke for at de kan­skje mis­ter en vik­tig alli­ert i Midt­østen. Israel har lenge sett hvil­ken vei vin­den blåste.

Det var opp­stått et vakuum i den mus­limske ver­den rundt støt­ten til pale­sti­nerne. Ingen, bort­sett fra Iran, spilte rol­len som for­sva­rere av den enkle grunn at det ville være å løpe isla­mis­te­nes ærend. Erdo­gan mener han kan gjøre begge deler: være NATO-medlem og omfavne Hamas.

Tur­key has embraced the lea­ders of Iran and Hamas, all of whom cal­led for Israel’s destruc­tion,” decla­red Israeli ambas­sador to the US Michael Oren.

“Our policy has not changed but Turkey’s policy has changed, very much, over the last few years,” he said. “Under a dif­fe­rent govern­ment with an Isla­mic ori­en­ta­tion, Tur­key has tur­ned away from the West.”

But Oren, speak­ing on a con­fe­rence call orga­nized by The Israel Pro­ject, held out hope for recon­ci­lia­tion. “We cer­tainly do not have any desire in any furt­her deteriora­tion in our rela­tions with the Turks,” he noted. “It’s an impor­tant Middle Eas­tern power. It has been a fri­end in the past.”

Ear­lier Fri­day, Tur­kish Prime Minis­ter Recep Tayyip Erdo­gan decla­red at a rally in the Tur­kish pro­vince of Konya that Hamas was not a resi­stance movement.

Erdo­gan said Hamas, the legi­ti­mate win­ner of the Pale­sti­nian elections, was figh­ting for its land. “You are always tal­king about democracy. You’ll never let Hamas rule. What kind of democracy is this?” he was quoted as say­ing by Tur­kish daily Hur­ri­yet, appa­rently addres­sing the Israeli lea­dership.
I do not think that Hamas is a ter­ro­rist orga­niza­tion,” Erdo­gan was quoted as say­ing. “They are Pale­sti­ni­ans in resi­stance, figh­ting for their own land.”

The Tur­kish lea­der went on to echo the Tues­day speech in which he cal­led Israel’s board­ing of the Gaza flo­tilla “a mas­sacre.” In his address Fri­day, he said the Ten Com­mand­ments should have deter­red the sol­di­ers from kil­ling the nine pas­sen­gers who died on board the ship. “If you do not under­stand it in Tur­kish I will say it in Eng­lish: You shall not kill,” he reportedly said - repea­ting the phrase in Hebrew.

Mar­tyr

En 19 år gam­mel amerikansk-født tyr­ker, Fur­kan Dogan, ble drept om bord på Mavi Mar­mara. Han ble begravd i Hunat-moskeen i Kay­seri fre­dag. Ti tusen men­nes­ker hadde møtt opp.

Erdo­gan gjorde et stort num­mer av Dogans død i sin tale i Konya, med den blan­ding av mar­tyr­dyr­kelse, reli­giø­si­tet og nasjo­na­lisme som han og AKP-partiet mer og mer spil­ler på.

They even slaugh­te­red 19-year-old Fur­kan. They did not even care for the babies in the cradle,” Erdo­gan was quoted as saying.

Nineteen-year-old Fur­kan Dogan was the youn­gest of the nine acti­vists kil­led in the raid. His fune­ral Fri­day in his family’s home­town in Kay­seri in cen­tral Tur­key drew 10,000 people, some chan­ting, “Down with Israel.”

Neit­her I nor his mot­her or brot­her have any grief,” his fat­her, Ahmet Dogan, told the Associa­ted Press as he arran­ged flow­ers on his son’s cof­fin before pray­ers star­ted. “We believe he became a mar­tyr and God accepts mar­tyrs to paradise.”

Typisk nok angrep Erdo­gan også kom­men­ta­to­rene som har kri­tiske syns­punk­ter på hans omfav­nelse av Hamas. Erdo­gan har lav tole­ranse for kritikk.

In his speech, Erdo­gan also slam­med Tur­kish media reports which were cri­ti­cal of his party’s sup­port of Hamas, say­ing the “colum­nists” had a slan­ted view of the events.

‘Tur­key has embraced Iran, Hamas
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.