Mer Afghanistan-debatt - om hva?

Christian Skaug

Gjen­nom­gangs­te­maet man­dag fra opionions­dan­nere var at Norge tren­ger en Afghanistan-debatt. NUPIs Jan Ege­land er for­und­ret over at det har vært så lite debatt. Men spørs­må­let er hva slags debatt. Sen­ter­par­ti­ets par­la­men­ta­riske leder Trygve Slags­vold Vedum gjen­tok tirs­dag mor­gen at det som trengs er en poli­tisk løs­ning og at man får igang for­hand­lin­ger med poli­tiske kref­ter i Afghanistan.

Det vir­ker ikke som om fakta tren­ger gjen­nom. Man vil ha en debatt basert på ønsketenkning.

De Slags­vold Vedum vil for­handle med, er de samme som spren­ger norske sol­da­ter i lufta. Når skal norske jour­na­lis­ter og poli­ti­kere snakke mer fakta og mindre synsing?

Det er nes­ten ingen­ting om Pakis­tans dob­belt­spill å lese i norske medier, selv om Pakis­tan frem­står som en hind­ring for en løs­ning. Pakis­tan har beholdt Tali­ban og andre radi­kale grup­per i bak­hånd som en sjakk­brikke de kan spille når tiden er inne. De mener situa­sjo­nen er moden nå. Ved å “kreve debatt og for­hand­lin­ger” kan norske opi­nions­dan­nere bidra til å støtte dette for­sø­ket på å til­rive seg initiativet.

Pre­si­dent Hamid Karzai skal ha gått trett av ame­ri­ka­nerne. Det sies at han tror de vil trekke seg ut. Men han vet selv hvor­for: Karzai nek­ter å inn­fri ame­ri­ka­ner­nes krav om å gjøre noe med kor­rup­sjo­nen. Hans admi­ni­stra­sjon er byg­get på kor­rup­sjon. Hva er da mer natur­lig enn å vende seg til et annet kor­rupt land, Pakis­tan, som Karzai tid­li­gere har kri­ti­sert søn­der og sam­men for å støtte Taliban.

CIA-sjef Leon Panetta sa i hel­gen at det er visse grup­per det ikke nyt­ter å for­handle med. En av dem er Haqqani-nettverket. Nå kom­mer mel­din­gen om at Karzai har mot­tatt dets leder Sira­jud­din Haqqani sam­men med den pakis­tanske hær­sje­fen Kayani og sje­fen for sik­ker­hets­tje­nes­ten ISI, Ahmed Shuja Pasha. Tri­um­vi­ra­tet sier sitt.

Reports from Afgha­ni­stan indi­cate that the pre­si­dent of Afgha­ni­stan, the head of Pakistan’s mili­tary intel­li­gence ser­vice, and Pakistan’s army chief all met recently with the al Qaeda-linked lea­der of the Haqqani Network, one of the most dan­gerous ter­ror groups ope­ra­ting in the country.

Afghan Pre­si­dent Hamid Karzai; Gene­ral Ash­faq Par­vez Kayani, Pakis­tan’ top mili­tary lea­der; and Lieuten­ant Gene­ral Ahmed Shuja Pasha, the chief of Pakistan’s noto­rious Inter-Services Intel­li­gence direc­to­rate, are reported to have met with Sira­jud­din Haqqani ear­lier this week to nego­tiate an end to the insur­gency, accor­ding to Al Jaze­era. The loca­tion of the pur­ported meeting was not disclosed.

Dette luk­ter ikke for­hand­lin­ger i god tro om en freds­løs­ning, det luk­ter dob­belt­spill og kupp.

Reak­sjo­nene fra Wash­ing­ton var sterke. Man god­tar for­hand­lin­ger, men ikke bak ryg­gen på nasjo­nene som finan­sie­rer kri­gen og ofrer soldater.

Pres­set mot Pakis­tan blir sta­dig ster­kere etter hvert som bevi­sene for at Pakis­tan gir Haqqani fritt spille­rom, leg­ges frem.

In a recent meeting with Pakistan’s army chief, U.S. Gen. David H. Petra­eus, the head of Cen­tral Com­mand; Joint Chiefs of Staff Chair­man Mike Mul­len; and Gen. Stan­ley A. McChrys­tal, the U.S. and NATO com­man­der in Afgha­ni­stan, pre­sented evi­dence that deadly attacks in Afgha­ni­stan last month on a NATO con­voy and the main coalition air base were com­man­ded and con­trolled by Haqqani from Miram Shah, the lar­gest city in North Wazi­ristan, where Pakis­tan main­tains a mili­tary base.

Natio­nal security advi­ser James L. Jones has car­ried the same mes­sage of cau­tion on Haqqani in recent visits to Pakis­tan, essenti­ally say­ing that the only out­reach the Pakis­tani govern­ment directs toward him should be at the end of a gun.

Det var tro­lig Haqqani-nettverket som sto bak angre­pet på Hotell Serena i Kabul 14. januar 2008. Målet kan ha vært Nor­ges uten­riks­mi­nis­ter. I ste­det ble Dag­bla­dets Cars­ten Tho­mas­sen drept.

Det er disse kref­tene poli­ti­kere som SVs Bård Vegar Sol­hjell og Slags­vold Vedum vil for­handle med, støt­tet av norske fors­kere som Helge Lurås.

Radi­ka­li­sert

Haqqani-nettverket er radi­ka­li­sert. En ny gene­ra­sjon har over­tatt. For dem er jihad vik­ti­gere enn nasjo­nale mål. Haqqani junior sit­ter i al Qai­das lederrråd.

Kun ved å igno­rere denne infor­ma­sjo­nen kan man gå inn for for­hand­lin­ger med folk som Haqqani.

Haqqani’s network was foun­ded by his fat­her, Jalalud­din, a legen­dary Afghan muja­hed­din lea­der whose anti-Soviet cam­paign during the 1980s was backed by Pakis­tan and the CIA. After the elder Haqqani passed the reins to Sira­jud­din in recent years, the orga­niza­tion has swelled in let­ha­lity and in size, to as many as 10,000 fighters.

Like his fat­her, Haqqani has thrived in part by main­tai­ning deli­cate alli­an­ces with the bor­der region’s mili­tant factions. Haqqani holds a seat on al-Qaeda’s lea­dership coun­cil, ana­lysts say, and rece­i­ves ample fun­ding from Arab back­ers. In North Wazi­ristan, where the Haqqa­nis run reli­gious schools and mili­tant trai­ning camps, he has media­ted dis­pu­tes among factions of the Pakis­tani Tali­ban, from which he plu­cks figh­ters, said Ash­raf, the researcher.

Gru­som­he­ter

Av en eller annen grunn hører vi lite kon­kret om gru­som­he­tene Tali­ban og andre fore­tar seg. Men vi hører straks på nyhe­tene hvis NATO har bom­bet og sivile har blitt drept, til tross for at det oftest skjer for å beskytte NATO-soldater.

Two weeks ago, a band of Haqqani figh­ters roun­ded up all the men in one vil­lage of Afghanistan’s Khost pro­vince, resi­dents said. They mar­ched 10 into a val­ley, then blind­fol­ded, bound and fatally shot six -- among them a 16-year-old stu­dent and a tri­bal elder -- on sus­pi­cion of spying.

The son doesn’t care which tribe is the enemy or fri­end of anot­her,” Abdul Wali, a tri­bal elder in Pak­tia pro­vince, near where the kil­lings took place, said of Sira­jud­din Haqqani. “He and his figh­ters just want to do ter­ro­rist activities.”

Some obser­vers say Haqqani’s bru­tal tac­tics and per­ce­i­ved clo­se­ness to Pakis­tan have strai­ned his rela­tions with Omar, the Afghan Tali­ban lea­der, who has repu­dia­ted tac­tics that kill civilians.

Ny bor­ger­krig

Pådri­verne for en vest­lig til­bake­trek­ning og de som vil over­late Afgha­ni­stan til afgha­nerne, snak­ker ikke om hva som kan bli resul­ta­tet: en ny borgerkrig.

Tali­ban domi­ne­res av pash­tu­nere. De opp­trer hen­syns­løst mot andre folke­grup­per som hazara og tadsjiker.

Karzai’s nego­tia­tions with the Haqqa­nis, Hek­ma­tyar, and the Afghan Tali­ban have spar­ked con­cerns among eth­nic Uzbeks, Tajiks, and Hazara, the groups that for­merly made up the anti-Taliban Northern Alli­ance and who serve as the majority of the govern­ment and security for­ces. For­mer mem­bers of the Northern Alli­ance are openly tal­king of batt­ling the Tali­ban if they are given a role in the government.

Karzai is giving Afgha­ni­stan back to the Tali­ban, and he is ope­ning up the old schisms,” said Reh­man Oghly, an Uzbek mem­ber of Par­lia­ment and for­mer Northern Alli­ance com­man­der, told The New York Times. “If he wants to bring in the Tali­ban, and they begin to use force, then we will go back to civil war and Afgha­ni­stan will be split.”

Amrul­lah Saleh, the for­mer chief of the Natio­nal Direc­to­rate of Security, resig­ned weeks ago, in part because of Pre­si­dent Karzai’s desire to share power with the Tali­ban. Saleh, a for­mer lea­der in the Northern Alli­ance, has been cri­ti­cal of Karzai’s nego­tia­tions and has said that Pakis­tan openly con­trols the ter­ror groups that con­duct attacks in Afghanistan.

It will be a waste of time to pro­vide evi­dence of ISI involve­ment,” Saleh told Reu­ters. “They are a part of it. The Pakis­tani army of which ISI is a part, they know where the Tali­ban lea­ders are -- in their safe houses.”

Men Pakis­tan er ikke det samme Pakis­tan som på 80 og 90-tallet. Pakis­tan har selv pro­ble­mer med radi­ka­li­se­ring, men kor­rup­sjon, med mili­tære og etter­ret­ning som dri­ver sitt renke­spill og tror de kan ri jihad-tigeren. Det er fare for at Pakis­tan eks­por­te­rer noe av eks­tre­mis­men til­bake til Afgha­ni­stan, slik at det blir en “doubling” og en “coup­ling”. Ves­ten kan stå over­for en helt annen trus­sel enn på 90-tallet.

Det er fan­tas­tisk at Ves­ten har fun­net seg i Pakis­tans dob­belt­spill i alle disse år. Nå risi­ke­rer Ves­ten å tape når Pakis­tan skal inn­kas­sere gevinsten.

Pakis­tan, Afgha­ni­stan begin talks about dea­ling with insurgents

Afghan pre­si­dent meets with Siraj Haqqani: Report
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.