Israel-kritikk?

Nina Hjerpset-Østlie

Det later til at det aller meste kan pas­sere under eti­ket­ten “Israel-kritikk” i disse dager. I NTB reg­nes såle­des den avgåtte veteran-journalisten Helen Tho­mas‘ utta­lel­ser om jøder som “Israel-kritikk” og “kon­tro­ver­si­elle ytrin­ger om Israel”:

- Be dem om å komme seg til hel­vete ut av Pale­stina, sa Tho­mas da hun 27. mai ble spurt om hun hadde noen kom­men­tar om Israel.

- Husk at disse fol­kene er okku­pert og at det er deres land. Det er ikke tysk eller polsk, fort­satte Tho­mas, som sva­rer kon­tant når hun blir spurt om hvor de isra­elske jødene da skal gjøre av seg:

- Dra hjem.

- Hvor er hjem?

- Polen, Tyskland.

- Polen og Tyskland?

- Og USA og alle andre steder.

Tho­mas‘ opp­sikts­vek­kende utbrudd er åpen­bart reg­net som Israel-kritikk også i Aften­pos­ten, som der­for gjen­gir NTB-meldingen om hen­nes avskjed fra Det hvite hus og pyn­ter den med forside-overskriften: Jour­na­list­le­gende (89) må gå etter Israel-kritikk.

Helen Tho­mas gir seg som kor­re­spon­dent i Det hvite hus etter Israel-kritiske kom­men­ta­rer.

Den eldste vete­ra­nen i presse­korp­set som fast dek­ker Det hvite hus, Helen Tho­mas (89), ble man­dag tvangs­pen­sjo­nert av arbeids­gi­ve­ren etter kon­tro­ver­si­elle ytrin­ger om Israel.

– Helen Tho­mas med­delte man­dag at hun trek­ker seg til­bake med øyeblik­ke­lig virk­ning, het det i mel­din­gen fra Hearst Corp., der hun har arbei­det som spaltist.

Den berømte presse­kvin­nen bekla­get i for­rige uke bemerk­nin­ger hun kort tid før hadde ytret om Israel etter aksjo­nen mot den pro-palestinske kon­voien som endte med at ni tyr­kiske akti­vis­ter ble drept.

For øvrig fin­ner NTB, og der­med Aften­pos­ten, det for godt å hevde at Helen Thomas‘uttalelser falt etter Isra­els aksjon mot Gaza-konvoien. Aksjo­nen fant imid­ler­tid sted 1. juni - altså etter Tho­mas‘ angi­ve­lig Israel-kritiske kom­men­ta­rer den 27. mai.

Aftenposten/NTB: Jour­na­list­le­gende (89) kas­ter inn håndkleet

Alle de hjelp­somme uthe­vel­sene er mine
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.