Innvandrerbefolkningen kan øke til 2.3 millioner i 2060

Nina Hjerpset-Østlie

Sta­tis­tisk sen­tral­by­rås (SSB) nye befolk­nings­frem­skri­ving viser at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Norge kan fire­dob­les på 50 år: Fra dagens 460.000 til mel­lom 1.0 og 1.8 mil­lio­ner i 2060. Sam­ti­dig vil antall norsk­fødte med inn­vand­rer­for­eldre øke fra 93.000 til mel­lom 300.000 og 500.000. Sam­let vil disse to grup­pene utgjøre mel­lom 1.3 og 2.3 mil­lio­ner per­soner i 2060:

Fram­skri­vin­gen viser at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen med bak­grunn fra EØS, Nord-Amerika, Aust­ra­lia og New Zea­land, vil kunne øke fra dagens 210 000 per­soner til mel­lom 600 000 og 1,4 mil­lio­ner per­soner i 2060. Veks­ten vil bli størst for per­soner med bak­grunn fra det østlige EØS-området, som vil pas­sere per­soner fra det vest­lige EØS-området i 2023 i mel­lom­al­ter­na­ti­vet, som vist i figuren.

I dag er det om lag 340 000 per­soner som har bak­grunn fra res­ten av ver­den, det vil si Øst-Europa ellers, Afrika, Asia og Latin-Amerika. I 2060 kan per­soner med bak­grunn fra disse områ­dene utgjøre mel­lom 0,7 og 1 mil­lio­ner personer.

Sam­men­set­nin­gen av befolk­nin­gen med inn­vand­rings­bak­grunn i Norge vil altså end­res i ret­ning av flere med euro­pe­isk bak­grunn. I 2010 hadde 22 pro­sent av denne delen av befolk­nin­gen bak­grunn fra det vest­lige EØS, 15 pro­sent fra det østlige EØS, og 62 pro­sent fra res­ten av ver­den. I 2060 vil disse grup­pene utgjøre hen­holds­vis 22, 31 og 47 pro­sent, i følge mellomalternativet

I dag er det 86 000 per­soner som er født i Norge med inn­vand­rer­for­eldre. Disse utgjør 17 pro­sent av den totale befolk­nin­gen av inn­vand­rere og per­soner født i Norge med inn­vand­rer­for­eldre. I 2060 vil denne ande­len utgjøre om lag 24 pro­sent eller mel­lom 270 000 og 660 000 personer.

- Dette er en dra­ma­tisk økning vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Frps inn­vand­rings­po­li­tiske tals­mann, Per Willy Amundsen:

- Inn­vand­rere og deres barn kan utgjøre opp mot halve befolk­nin­gen i Norge i 2060. Dette vil i så fall være en dra­ma­tisk økning som vi bør gjøre alt for å stoppe, sier Amundsen.

- Tal­lene fra SSB kre­ver en langt bre­dere debatt enn det regje­rin­gen leg­ger opp til i dag. Dagens vel­gere må ta stil­ling til om de ønsker at dagens inn­vand­rer­be­folk­ning skal fire­dob­les på 50 år.

Selv med SSBs smale defi­ni­sjon av inn­vand­rer­be­folk­nin­gen kan vi få over en fire­dob­ling av den. SSB reg­ner eksem­pel­vis ikke barn i hente­ek­te­skap inn i innvandrerbefolkningen.

Amund­sen etter­ly­ser en bre­dere debatt om norsk inn­vand­rings­po­li­tikk, og tar til orde for en folke­av­stem­ming hvor det sen­trale spørs­må­let er om Norge skal øke eller redu­sere inn­vand­rin­gen til landet:

- Vi tren­ger en større og bre­dere debatt om dette spørs­må­let. Jeg er sik­ker på at dette er et tema som folk er opp­tatt av. Det er vik­tig at befolk­nin­gen er med på å bestemme hva slags sam­funn vi skal ha om 50 år, sier han.

Selv er Per-Willy Amund­sen klar på at han ikke liker tal­lene fra SSB, og mener inn­vand­rin­gen til Norge bør reduseres.

- Det er på ingen måte ønske­lig at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen skal fort­sette å øke. Vi har kom­met til en grense hvor det er på tide å si at nok er nok. Lille Norge har ikke kapa­si­tet til å inte­grere flere, slår han fast.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.