Svensk” mafia

Christian Skaug

Aft­on­bla­det pub­li­se­rer bil­dene av ni per­soner som sty­rer mafiaen i Sve­rige. Den eneste svens­ken i gal­le­riet er leder av Hells Angels i Göte­borg. Doku­men­ta­sjo­nen taler sitt tyde­lige språk om hvem som sty­rer den orga­ni­serte kri­mi­na­li­te­ten i Sverige.

Aft­on­bla­det har kart­lagt huvud­per­sonerna i lan­dets just nu våld­sam­maste kri­mi­nella nät­verk.
De leder grup­per av unga män som är beredda att mörda för respekt och upprät­telse.
Tonen i Sve­ri­ges undre värld har hård­nat. Uppgörel­ser mel­lan kri­mi­nella nät­verk hand­lar inte län­gre bara om pen­gar.
– Det hand­lar om hämnd och heder. Gäng som utsätts för våld får inte backa, säger kom­mis­sa­rie Thord Modin vid Rikskriminalen.

Blan­din­gen av æres­kul­tur og kri­mi­na­li­tet er eks­plo­siv. Men Aft­on­bla­dets repor­tere nev­ner går ikke nær­mere inn på den kul­tu­relle kom­po­nen­ten, og hva den betyr for utbre­del­sen av kri­mi­na­li­tet, rekrut­te­ring, synet på sta­ten og lovene osv. Hvil­ken betyd­ning har æres­kul­tu­ren for at disse gjen­gene ikke har noe pro­blem med å true jour­na­lis­ter og politifolk?

Pro­ble­met synes mas­sivt. Aft­on­bla­det nev­ner fem kri­mi­nelle nett­verk som lig­ger i krig med hver­andre og nas­ser på det svenske samfunnet.

Det här är gän­gen som slåss

Asir

Från bör­jan ett fän­gel­segäng som bil­da­des av bland andra Süyar Gür­büz 2005. Orga­ni­sa­tio­nen finns även ute i sam­häl­let. Enligt en med­lem har Asir en militärisk struk­tur med pre­si­den­ter, serge­an­ter och sol­da­ter. De ägnar sig åt nar­ko­tika­brott, utpress­ning och ekobrottslighet.

Söder­täl­jenät­ver­ket

Löst sam­man­satt av olika grup­per i Söder­tälje. Ett par cen­tral­fi­gu­rer sam­lar övriga runt sig. De syss­lar i huvud­sak med inbrott runt om i lan­det, stöld av exklu­siva mär­kes­klä­der, kokain­han­del, utpress­ning och beskyd­dar­av­gift för kro­gar och beställ­nings­jobb som att bränna bilar för försäkringspengar.

X-team

Sup­por­ter­före­ning till Ban­di­dos, finns på flera orter i lan­det. Verk­sam­he­ten rör främst utpress­ning, beskyd­dar­av­gif­ter för kro­gar, för­falsk­ning av pap­per, mål­vak­ter och skal­bo­lag, per­son­rån. Under kon­flik­ten med Söder­täl­jenät­ver­ket har de tagit hjälp av med­lem­mar från före­nin­gar runt om i Sverige.

K-falangen

Ett drygt tju­go­tal vän­ner till cen­tral­fi­gu­ren Val­det Kupa utgör kär­nan. Det finns starka kopp­lin­gar till Naser­ligan i Göte­borg. Falan­gen ägnar sig åt vapen­brott och stöl­der. Val­det Kupa är själv dömd för flera fall av narkotikabrott.

M-falangen

l Ett antal kom­pi­sar som växt upp till­sam­mans med leda­ren Mirza Mas­o­vic och hans nu mör­dade bror.
Mirza och hans bror har tidi­gare stått bakom en res­tau­rang i Lund. Efter ett bom­bat­ten­tat i augusti 2008 gjorde de sig av med den. Med­lem­marna ägnar sig åt stöl­der, inbrott och utpressning.

Dessa nio styr maffiagängen
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.