Dramatisk forverring av leseferdighet i Oslo for 9. trinn

Hans Rustad

De siste årene har Oslo kom­mune og byrå­det igjen og igjen frem­he­vet hvil­ken suk­sess­his­to­rie lese­fer­dig­he­ten i Oslo-skolen er. Det var selve bevi­set på at inte­gre­rin­gen er vellykket.

Ned fal­ler en ny kart­leg­gings­un­der­sø­kelse som for­tel­ler at over 40 pro­sent av ele­vene i 9. trinn leser så dår­lig at de er på eller under kri­tisk grense.

Tal­let på “dår­lige” lesere har falt fra 33.9 pro­sent i 2008 til 42,3 pro­sent i 2009. Det er svært mye. Tal­lene burde fått alarm­klok­kene til å ringe hos noen og enhver. Men er tal­lene for ube­ha­ge­lige for for mange?

Under kart­leg­gings­prø­ven for niende trinn som ble gjen­nom­ført i høst, kom det frem at hele 42,3 pro­sent av ele­vene i Oslo­sko­len leser så dår­lig at de er på eller under såkalt kri­tisk grense. Det er en for­ver­ring fra 2008 hvor dette kun gjaldt 33,9 pro­sent av ele­vene. Ved enkelte sko­ler leser syv av ti for dårlig.

Lese­fer­dig­het er nøk­ke­len til videre utdan­nelse og i de fleste til­fel­ler - jobbmarkedet.

Jour­na­list Ing­vild Sahl har en sta­ti­stikk over sko­lene som er på eller under kri­tisk grense. Den hadde for­tjent en nær­mere kom­men­tar. På Rom­men er 78 pro­sent under eller på kri­tisk grense. På Lin­de­rud 59,7 pro­sent, og på Jor­dal 67,3.

Flere enn 4 av ti leser for dårlig

Aften tirs­dag 18. mai 2010.

ikke på nett
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.