Islamforsker? Neppe.

Nina Hjerpset-Østlie

Av Lars Ing­vald Mox­nes, Adjunkt

Det har brutt ut en pus­sig strid i Aften­pos­ten. Den 9. mars gikk Hen­rik Thune hardt ut mot pro­fes­sor Frank Aare­brot og ba denne om å «bli ved sin lest». Grun­nen til at Thune som fersk dok­to­rand vel­ger å belære Pro­fes­sor Aare­brot er at sist­nevnte påpekte noen ube­ha­ge­lige sann­he­ter om Islam i Aften­pos­ten 28. februar: Blant annet at islams mang­lende skille mel­lom reli­gion og poli­tikk gjør at mus­li­mer ofte har vans­ke­lig for å finne seg til rette i seku­lære sam­funn. Lese­ren får inn­trykk av at Thune er hva han ankla­ger Aare­brot for ikke å være: en religions-ekspert. Det er ikke Thune. Han snak­ker ikke noe språk fra Midt­østen og han er såvisst ikke noen eks­pert på Islam. Thu­nes kunn­skap om Midt­østen er av mer jour­na­lis­tisk art, som kom­men­ta­tor for NRK. Det krasse inn­leg­get er der­for for et mys­te­rium å regne. Løs­nin­gen er snub­lende nær­lig­gende : Aare­brot repre­sen­te­rer Arbei­der­par­ti­ets høyre­fløy og Thune til­hø­rer venstre­si­den. Det samme kan for­res­ten sies om res­ten av Nupi – som under Jan Ege­land har mis­tet enhver pre­ten­sjon om å være tverr­po­li­tisk. Thune er en av Uten­riks­mi­nis­ter Gahr Stø­res aka­de­miske kof­fert­bæ­rere. Dette dreier altså ikke en aka­de­misk uenig­het, det er en fløy­strid i Arbei­der­par­tiet. Stri­dens kjerne er om Norge skal fort­sette Stø­res dia­log­linje over­for Islam, eller om de skal prøve å stjele Frps klær.

Mox­nes‘ inn­legg ble refu­sert av Aftenposten.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.