Iranske Parvin Ardalan får friår i Malmø

Hans Rustad

Malmø er blitt friby for for­fulgte for­fat­tere. Den iranske oppo­si­sjo­nelle for­fat­te­ren Par­vin Arda­lan får ett års gra­tis opp­hold med mulig­het for for­len­gelse. At dis­si­den­ter fra den mus­limske ver­den får asyl i Vest gjør at Ves­ten får kon­flik­tene tet­tere inn på seg. De er nye stem­mer i debat­ten mel­lom Europa og Euro­pas egne muslimer.

På ons­da­gen beslutade kom­mun­sty­rel­sen att skjuta till 300 000 kro­nor för att ta emot en för­fat­tare som tvingats fly sitt hem­land. Där­med säl­lar sig Malmö till de tju­go­sex stä­der i värl­den som erbju­der skydd åt hotade författare.

– Det åter­står en for­mell ansökan som ska skri­vas under så än kan jag inte gå ut med något namn, säger Anna Lyre­vik som är t f kul­tur­di­rek­tör i Malmö.

Enligt Syd­svenskans uppgif­ter så hand­lar det om den iranska för­fat­ta­ren, män­nisk­orättskäm­pen och Palme­pris­ta­ga­ren Par­vin Ardalan.

Hon befin­ner sig denna vecka på FN:s kvinno­kon­fe­rens i New York. Syd­svenskan har för­gä­ves försökt nå henne för en kommentar.

Svensk-iranska för­fat­tar­kol­le­gan Azar Mahlou­jian har också hört att Par­vin Arda­lan blir Mal­mös första fristadsförfattare.

Azar Mahlou­jian är ord­förande i Fängs­lade för­fat­ta­res kom­mitté och sit­ter i svenska Pen-klubbens sty­relse. Inter­na­tio­nella Pen-organisationen är med och avgör vem som är i behov av skydd.

– En mycket glad nyhet för Par­vin. Hon får möj­lig­het att arbeta i Malmö i ett helt år utan att behöva vara rädd för myn­dig­he­ter och cen­sur, säger Azar Mahlou­jian till Sydsvenskan.

Hon berät­tar att Par­vin Arda­lan vistats i Sve­rige sedan hon kom hit i höstas för att motta det Palme­pris som hon ald­rig kunde hämta 2008. Då grep iranska poli­sen henne sedan hon tvingats av Stock­holm­spla­net på Tehe­rans flygplats.

Några måna­der senare döm­des hon till sex måna­ders fän­gelse för att ha skri­vit och pub­li­ce­rat artik­lar om hur Irans lagar dis­kri­mi­ne­rar kvinnor.

Trots flera vill­kor­liga fän­gel­sestraff har myn­dig­he­terna inte lyckats tysta henne.


Iransk kvinnokämpe får beskydd i Malmö
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.