DK: Politiken inngår forlik med Muhammeds etterfølgere

Nina Hjerpset-Østlie

Den venstre­ori­en­terte avi­sen Poli­ti­ken inn­går for­lik med åtte orga­ni­sa­sjo­ner som angi­ve­lig repre­sen­te­rer 94.923 af Muham­meds etter­kom­mere, og unn­skyl­der for de kren­kel­sene Muhammed-karikaturene forsår­sa­ket. For­li­ket møter bred poli­tisk fordømmelse.

Etter at danske medier i 2008 gjen­opp­tryk­ket Muhammed-tegningene ifb med draps­pla­ner mot teg­ne­rene Kurt Wes­tergaard, fikk 11 danske aviser en hen­ven­delse fra den saudiske advo­ka­ten Fai­sal Yamani, som krevde at Muhammed-tegningne ble fjerne fra nett­si­der, at avi­sene brakte en unn­skyld­ning og at de lovet å aldri trykke de vel­kjente Muhammed-karikaturene eller til­sva­rende teg­nin­ger igjen.

Poli­ti­ken er den første avi­sen som inn­går et for­lik, og er i følge Poli­ti­kens redak­tør Tøger Sei­den­fa­den et eksem­pel på at dia­log nytter:

»For­li­get ser fremad og udtryk­ker meget for­nuf­tige syns­punk­ter. Det kan måske være med til at mind­ske nogle af de spæn­din­ger, som har vist sig at være meget sej­li­vede. Det giver udtryk for et håb om, at Dan­marks – og ikke mindst danske medi­ers – for­hold til den mus­limske ver­den kan forbedres«.

LÆS LEDER Et lille punktum i Muhammedkrisen

Tøger Sei­den­fa­den mener ikke, at Poli­ti­ken sæl­ger ud af ytringsfriheden.

Poli­ti­ken fra­skri­ver sig med for­li­get ikke ret­ten til at bringe teg­nin­gerne igen, og und­skyl­der ikke for at have bragt teg­nin­gerne, men deri­mod for den kræn­kelse, som en række mus­li­mer har følt.

Men det er også nok, mener den saudiske advo­kat, som repræ­sen­te­rer de otte organisationer.

INTERVIEW »En venska­be­lig aftale, hvor alle par­ter yder noget«

»Det er et godt for­lig. Det vil være for­kert at tale om en sejr. Begge par­ter er nået frem til at for­stå bag­g­run­den for det, der er sket. Det er modigt af Poli­ti­ken at und­skylde, også selvom det ald­rig var deres inten­tion at for­nærme nogen«, siger advo­kat Fai­sal Yamani.

For­li­ket møter tverr­po­li­tisk for­døm­melse i Dan­mark. - Det er van­vit­tig, mener Social­de­mo­kra­ter­nes parti­for­mann Helle Thorning-Schmidt:

»Det er van­vit­tigt. Der er kræn­kel­ser i medierne hver eneste dag. Sådan er det med ytrings­fri­he­den«, siger S- for­mand Helle Thorning-Schmidt, der bak­kes op af SF’s for­mand Villy Søvn­dal, der er enig i, at man »ikke kan for­handle om ytringsfriheden«.

Dansk Folke­par­tis for­mand Pia Kjærs­gaard »mang­ler ord« for, hvor absurd hun mener, at situa­tio­nen er.

»Det er dybt, dybt pin­ligt, at Tøger Sei­den­fa­den sæl­ger ud af Dan­marks og Ves­tens ytrings­fri­hed. Jeg kan slet ikke tage skarpt og dybt nok afs­tand fra, at man totalt under­kas­ter sig sådan en dok­trin« siger hun.

Hver­ken stats- eller uden­rigs­mi­nis­te­ren har haft mulig­hed for at udtale sig, men Venst­res poli­tiske ord­fø­rer Peter Chris­ten­sen siger, at »det er mær­ke­ligt, at Poli­ti­ken har behov for at und­skylde. Jeg kan ikke se, hvad der er at und­skylde for«.

Med for­li­ket unn­går Poli­ti­ken det saks­an­leg­get Muham­meds etter­kom­mere for­sø­ker å anlegge mot de øvrige avi­sene som brakte de aktu­elle tegningene:

Ber­ling­ske Tidende, Jyllands-Posten og Kris­te­ligt Dag­blad er blandt de medier, der har mod­ta­get bre­vet fra Yamani. Den saudiske advo­kat håber, at avi­serne vil vise inter­esse for at indgå for­lig, men de tre aviser siger til Poli­ti­ken, at de ingen inter­esse har i at lave et for­lig, hvor de und­skyl­der for krænkelserne.

Mor­gen­avi­sen Jyllands-Postens ansvars­ha­vende che­f­re­dak­tør Jørn Mik­kel­sen mener, at det er bekla­ge­ligt, at Poli­ti­ken »lægger sig ned« i ste­det for at køre sagen sam­men med de øvrige aviser.

»Poli­ti­ken svig­ter kam­pen om ytrings­fri­he­den. Man giver op, og man bøjer sig for trus­ler. Det er selv­føl­ge­lig beskæm­mende«, siger han.

Poli­ti­ken ind­går for­lig i Muhammed-sag

Ber­ling­ske Tidende: Poli­ti­kens pin­lige forlig

Jyllands-Posten: Danske aviser: Nej
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.