Økende vold i skolen

Hans Rustad

Dag­bla­det har snak­ket med hoved­verne­om­bu­dene i kom­mu­nene som kan for­telle om økt vold mot offent­lige ansatte, sær­lig lærere. Det som sjok­ke­rer mest er vol­den i barne­sko­len, hvor det tid­li­gere knapt forekom.

Det er øknin­gen i sko­lene som skrem­mer hoved­verne­om­bu­dene mest:

— Små barn kom­mer med svært alvor­lige trus­ler og fysiske angrep, kas­ter stei­ner mot hoder, slår etter hoder med stein i hånda, slår i hodet til ansatte med ball­tre. Dette er noe jeg ikke kunne tenke meg ville være så alvor­lig før jeg ble hoved­verne­om­bud, sier et hoved­verne­om­bud som ønsker å være anonym.

Lærere syke­meldt
— Denne utvik­lin­gen skrem­mer meg, sier Åge D. Abra­ham­sen (54) til Dag­bla­det. Han har vært hoved­verne­om­bud i Re kom­mune Vest­fold i ti år.

— Lærere er blitt syke­meldt etter at de er blitt utsatt for mob­bing, vold og tra­kas­se­ring fra ele­vene. Det er flere som er engste­lige på vei til job­ben, sier Abrahamsen.

Som hoved­verne­om­bud og lærer har han sett hvor­dan lærerne sta­dig blir utsatt for har­dere ver­bal tra­kas­se­ring og tøf­fere vold. Det kan være knytt­neve­slag i ansik­tet og slag med ulike red­ska­per, for­tel­ler Abrahamsen.

— Det som er mest skrem­mende er at vol­den øker i barne­sko­len. Da jeg job­bet som barne­sko­læ­rer på 80-tallet så jeg aldri en eneste elev slå en lærer, sier Abrahamsen.

Jour­na­list Gun­nar Tho­ren­feldt går ikke inn på fak­to­rer som kan for­klare utvik­lin­gen. Ville det ikke vært inter­es­sant å høre hva lærerne mente, om så ano­nymt? Hva skyl­des man­ge­len på grense­set­ting? Har det noe med sam­funns­mo­ra­len å gjøre? Man­gel på hem­nin­ger? Har indi­vi­det blitt opp­høyet i en grad som gjør at det ikke fin­ner seg i begrens­nin­ger? Er kul­tu­ren til­pas­set achie­verne, de vel­lyk­kede som vet å passe seg? Men hvor­for skulle ikke de mindre vel­lyk­kede føle at de har like stor rett til å ta for seg og ha rett på? Er valg­fri­he­ten på de vel­lyk­ke­des premisser?

Det er sjel­den jour­na­lis­ter stil­ler slike spørs­mål. Er det fordi de selv til­hø­rer de vel­lyk­kede? Hva er fri­he­ten verdt hvis den er ødeleg­gende for andre?

- Jeg knakk nesa på læreren




Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.