Sverige: Gigantisk demografisk eksperiment

Hans Rustad

Sve­rige min­ner om et runa­way train: Befolk­nings­end­rin­gen skjer så raskt at den er ute av kon­troll. Folke­meng­den økte med 84.000 per­soner i 2009. Bare 21.000 av dem er nyfødte. Res­ten er innvandring.

Tit­te­len på SCBs artik­kel er meget­si­gende: Folkök­ning mitt i den eko­no­miska krisen.

Hele 14 pro­sent av befolk­nin­gen er født uten­lands. Tar man med annen­ge­ne­ra­sjon, de som er født av to uten­landske for­eldre, er tal­let 19 % av befolk­nin­gen. En så rask for­and­ring av befolk­nin­gen er uten sidestykke.

Antall inn­vand­rere til Sve­rige har nådd et nivå hvor den er selv­gå­ende. Det må dras­tiske til­tak til for å snu kur­sen, og en slik vilje fin­nes ikke. Sve­rige har feks. 117.000 ira­kere, og det er per­soner som er født i Irak, dvs. de er nyss inn­vand­ret. Nå ven­ter fami­lie­gjen­for­ening og barne­føds­ler i Sve­rige. Det er for øvrig ikke ira­kere som øker len­ger, men soma­liere. Det kom 50 % flere somaliere.

Folk­mäng­den ökar med rekord­fart, vi blir 84 000 per­soner fler under 2009. En så stor ökning har bara note­rats en gång tidi­gare, näm­li­gen 1946.

Att folkök­nin­gen är så stor beror på ett fort­satt högt antal födda och en hög invand­ring, men också på en kraf­tigt minskad utvand­ring och något min­skat antal avlidna.
..
Fler soma­lier kom­mer till Sve­rige
Invand­rin­gen fortsät­ter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräk­nas 102 000 per­soner invandra. Största invand­rar­grup­pen är åter­vän­dande svenska med­bor­gare, följd av ira­kier och soma­lier. Anta­let ira­kier som invand­rar till Sve­rige har min­skat med unge­fär 30 procent jäm­fört med före­gå­ende år sam­ti­digt som invand­rin­gen av soma­lier har ökat med 50 procent. Lik­som tidi­gare år är en något större andel av invandrarna män.

Anta­let födda fortsät­ter öka
Ett för­vän­tat antal födda barn på 112 000 till­sam­mans med ett för­vän­tat antal avlidna på 91 000 per­soner leder till ett stort födel­seöver­skott som beräk­nas bli 21 000. Under hela 2000-talet har anta­let födda barn ökat från år till år. Denna trend fortsät­ter även under 2009 då två procent fler barn föds jäm­fört med 2008. Under året föds 54 000 flickor och 57 000 poj­kar. Att det föds fler poj­kar än flickor är det van­liga och sker i större delen av världen.

Anta­let per­soner som avli­der för­vän­tas däre­mot minska med knappt en procent. Under stora delar av 2009 har anta­let per­soner som avli­dit varit lägre än mot­sva­rande period 2008.

Nästan en fem­te­del har utländsk bak­grund*
Av Sve­ri­ges befolk­ning är 14 procent födda utom­lands. Största grup­pen utgörs av 173 000 per­soner födda i Fin­land följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 per­soner födda i Sve­rige av två utri­kes födda föräld­rar. Till­sam­mans med de utri­kes födda utgör de vid årsskif­tet nära 19 procent av Sve­ri­ges befolkning.

*Utländsk bak­grund utgörs av utri­kes födda och svensk­födda med två utri­kesfödda föräldrar.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.