Menns seksuelle trakassering i den arabiske verden driver kvinnene vekk fra det offentlige rom

Nina Hjerpset-Østlie

Menns omfat­tende sek­su­elle tra­kas­se­ring av kvin­ner i den ara­biske ver­den dri­ver kvin­nene til å dekke seg full­sten­dig til og/eller vekk fra det offent­lige rom. Også kvin­ner som i utgangs­punk­tet er fullt til­dek­ket blir utsatt for sek­su­ell tra­kas­se­ring fra frem­mede menn på gaten.

Dette kom frem på den første regio­nale kon­fe­ran­sen om det hit­til tabu­be­lagte emnet i Kairo, der akti­vis­ter fra 17 ara­biske land møt­tes. Kon­fe­ran­sen kon­klu­derte med at sek­su­ell tra­kas­se­ring i regio­nen er svært utbredt og får pågå fritt både fordi det ikke er straff­bart etter loven, kvin­ner lar være å rap­por­tere det og fordi myn­dig­he­tene igno­re­rer det.

Den sek­su­elle tra­kas­se­rin­gen inklu­de­rer befø­ling og ver­bale kren­kel­ser, og er en dag­lig opp­le­velse for kvin­nene i den ara­biske regio­nen. Det gjør at deres beve­gel­ses­fri­het etter­hvert blir innskrenket.

With more and more women in schools, the work­place and poli­tics, roles have changed but often tra­ditio­nal atti­tu­des have not. Experts said in some places, like Egypt, har­ass­ment appears some­ti­mes to be out of venge­ance, from men bla­ming women for denied work opportunities.

Amal Mad­bouli, who wears the con­ser­va­tive face veil or niqab, told The Associa­ted Press that despite her dress, she is har­assed and descri­bed how a man came after her in the stre­ets of her neighborhood.

He his­sed at me and kept asking me if I wan­ted to go with him to a qui­e­ter area, and to give him my phone num­ber,” said Mad­bouli, a mot­her of two. “This is a natio­nal security issue. I am a mot­her, and I want to be reas­su­red when my daugh­ters go out on the streets.”

Sta­ti­s­tics on har­ass­ment in the region have until recently been nonexis­tent, but a series of stu­dies pre­sented at the con­fe­rence hinted at the wide­spread nature of the problem.

Hele 90 pro­sent av jeme­nit­tiske kvin­ner for­tel­ler at de har vært utsatt for sek­su­ell tra­kas­se­ring, mens i Egypt sva­rer 83 pro­sent av 1.000 kvin­ner at de har blitt ver­balt eller fysisk kren­ket. En stu­die fra Liba­non viser at mer enn 30 pro­sent av lan­dets kvin­ner har blitt sek­su­elt trakassert.

- Vi har å gjøre med et feno­men som begren­ser kvin­ners beve­gel­ses­fri­het… og truer kvin­ners del­ta­gelse i alle aspek­ter av livet, sier den egyp­tiske akti­vis­ten Nehad Abdul Komsan, som orga­ni­serte den aktu­elle kon­fe­ran­sen med finan­sie­ring fra FN.

Menns sek­su­elle tra­kas­se­ring av kvin­ner har lenge vært et pro­blem i Midt­østen, men det har vært lite fokus på pro­ble­ma­tik­ken inn­til for 3 år siden. Da pos­tet blog­gere sjok­ke­rende ama­tør­opp­tak på inter­nett som viste en stor gruppe menn som over­falt kvin­ner i Kairo under en mus­limsk høytid.

The pub­lic outcry spar­ked an unpre­ce­den­ted pub­lic ack­now­ledgment of the pro­blem in Egypt and elsewhere in the region, and drove the Egyp­tian govern­ment to con­si­der two draft bills addres­sing sexual harassment.

Sexual har­ass­ment, inclu­ding ver­bal and phy­si­cal assault, has been spec­i­fi­cally cri­mi­na­lized in only half a dozen Arab countries over the past five years. Most of the 22 Arab sta­tes out­law overtly vio­lent acts like rape or lewd acts in pub­lic areas, accor­ding to a study by Abul Komsan.

Par­ti­ci­pants at the con­fe­rence said men are threate­ned by an increas­ingly active female labor force, with con­ser­va­ti­ves lay­ing the blame for har­ass­ment on women’s dress and behavior.

In Syria, men from tra­ditio­nal homes go shop­ping in the mar­ket place instead of female family mem­bers to spare them har­ass­ment, said Sherifa Zuhur, a Lebanese-American aca­de­mic at the conference.

Abul Komsan beskri­ver hvor­dan et av ofrene for sek­su­ell tra­kas­se­ring hun inter­vjuet for­talte at hun hadde begynt å bruke niqab (dek­ker alt untatt øynene) for å unngå trakasseringen:

She told me ‘I have put on the niqab. By God, what more can I do so they leave me alone,’” she said, quo­ting the woman. Some even said they were recon­si­de­ring going to work or school because of the con­stant har­ass­ment in the stre­ets and on pub­lic transpiration.

Selv i land der segre­ge­ring mel­lom kjøn­nene er nor­men og kvin­ner er beskyt­tet av religiøse- og/eller stamme­lo­ver er sek­su­ell tra­kas­se­ring van­lig i hjem­mene og når kvin­ner må bevege seg i offent­lig­he­ten, som f.eks. på mar­ke­der, syke­hus eller offent­lige kontorer.

I Jemen er nær 90 pro­sent av kvin­nene til­dek­ket fra topp til tå, for­tel­ler akti­vis­ten Amal Basha. Like­vel rap­por­te­rer 90 pro­sent av kvin­nene i en stu­die at de er blitt sek­su­elt tra­kas­sert, sær­lig i form av kly­ping når de beve­ger seg i det offent­lige rom.

- De reli­giøse lederne leg­ger all­tid skyl­den på kvin­ner, og tvin­ger dem til å leve i kon­stant frykt fordi det all­tid er noen der ute som føl­ger etter dem, sier Basha, og leg­ger til: - Hvis en tra­kas­se­rings­sak blir rap­por­tert i Jemen, blan­der tra­di­sjo­nelle ledere seg inn for å dekke over epi­so­den, fjerne bevis eller ter­ro­ri­sere offeret.

Også i Saudi Ara­bia, et annet land hvor kvin­ner dek­ker seg full­sten­dig til og er til­nær­met totalt segre­gert fra menn i det offent­lige rom, rap­por­te­rer kvin­ner sek­su­ell tra­kas­se­ring, for­tel­ler den saudiske akti­vis­ten Majid al-Eissa.

Hans orga­ni­sa­sjon, the Natio­nal Family Safety Pro­gram, har nå bidratt til å utar­beide en lov som kri­mi­na­li­se­rer vold mot kvin­ner i det kon­ser­va­tive, mus­limske lan­det der flør­ting ofte ender i regel­rette over­fall. Den aktu­elle loven skal dis­ku­te­res i neste uke.

It will take time espec­ially in this part of the world to absorb the gen­der mix­ture and the role each gen­der can play in society,” he said. “We are coping with chan­ges (of modern life), except in our minds.”

I juli i 2008 offent­lig­gjorde Det egyp­tiske sen­te­ret for kvinne­ret­tig­he­ter i Kairo en under­sø­kelse der 1010 egyp­tiske menn, 1010 egyp­tiske kvin­ner og 109 uten­landske kvin­ner del­tok. Den ble fore­tatt i Kairo, Giza og Qalu­biya - tre av lan­dets tet­test befol­kede fylker.

I mot­set­ning til en utbredt opp­fat­ning viste det seg at islamsk til­dek­ning av kvin­ner ver­ken for­hind­rer eller redu­se­rer sek­su­ell trakassering:

83 pro­sent av de egyp­tiske kvin­nene i under­sø­kel­sen svarte at de har blitt sek­su­elt tra­kas­sert, mens hele 98 pro­sent av uten­landske kvin­ner bosatt i Egypt opp­le­ver en eller annen form for sek­su­ell tra­kas­se­ring. 68 pro­sent av slik tra­kas­se­ring er ver­bal. Totre­de­ler av de egyp­tiske men­nene inn­røm­met sek­su­ell tra­kas­se­ring av kvin­ner, men fler­tal­let var sam­ti­dig av den opp­fat­ning at kvin­nene har seg selv å takke - til tross for at til­dek­kede egyp­tiske kvin­ner dag­lig blir utsatt for det samme.

- Den sek­su­elle tra­kas­se­rin­gen er så utbredt at det kan true turist­tra­fik­ken til Egypt, kom­men­terte Sen­te­ret for kvinnerettigheter.

Okto­ber samme år ble en egyp­tisk mann for første gang i his­to­rien dømt for sek­su­ell tra­kas­se­ring av kvin­ner, da kri­mi­nal­dom­sto­len i Kairo dømte 28 år gamle Sherif Gebriel til 3 års feng­sel for sek­su­ell tra­kas­se­ring av Noha Rushdy al-Ostah.

Dom­men ble karak­te­ri­sert som en opp­reis­ning og en seier for egyp­tiske kvinner.

Yahoo! News: Har­ass­ment across Arab world dri­ves women inside

Via Snap­ha­nen
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.