FN retter skarp kritikk mot Sverige

Nina Hjerpset-Østlie

Sve­rige blir skarpt kri­ti­sert av FN-sambandet og flere andre orga­ni­sa­sjo­ner for ikke å rette seg etter flere FN-konvensjoner om men­neske­ret­tig­he­ter. Til våren må den svenske regje­rin­gen for­klare seg for FNs Men­neske­ret­tig­hets­råd, der blant annet Saudi-Arabia, Kina, Pakis­tan og Cuba har sete:

Svens­kene må blant annet tåle kri­tikk for at omfan­get av såkalte hat­for­bry­tel­ser mot mindre­talls­grup­per [samt sek­su­ell vold og vold mot kvin­ner. Red. anm] øker. Av 155 angrep mot ofre fra etniske mindre­tall i 2007, endte bare fem i ret­ten, skrev svenske aviser mandag.

Orga­ni­sa­sjo­nene påpe­ker også at rasis­tisk pro­pa­ganda spres på inter­nett og i svenske sko­ler. Sve­rige bør inn­føre for­bud mot rasis­tiske orga­ni­sa­sjo­ner, blir det krevd i en rap­port som man­dag skulle over­le­ve­res til FN i Genève.

– Det fins en fore­stil­ling om at Sve­rige lig­ger langt framme innen men­neske­ret­tig­he­ter, og det stem­mer på visse områ­der. Men om man skra­per i over­fla­ten, ser det anner­le­des ut, sier det svenske FN-sambandets tals­mann Pekka Johans­son til avi­sen Svenska Dag­bla­det.

I mai neste år vil Sve­rige for første gang bli inn­kalt til FNs men­neske­ret­tig­hets­råd i Genève. Rådet kon­trol­le­rer hvor­dan FNs med­lems­land lever opp til sine for­plik­tel­ser i hen­hold til kon­ven­sjo­nen om men­neske­ret­tig­he­ter, og til våren er det svens­ke­nes tur.

I rap­por­ten fra det svenske FN-sambandet- som utgjør grunn­la­get for Men­neske­ret­tig­hets­rå­dets gransk­ning av hvor­dan Sve­rige etter­le­ver men­neske­ret­tig­he­tene - heter det blant annet at “Sve­rige bør strebe etter å gå foran med et godt eksem­pel og anvende alle til­gjen­ge­lige mid­ler for å takle dis­kri­mi­ne­ring innen­for lan­dets grenser”.

Svenska Dag­bla­det: Sve­rige får kri­tik för ojämlikhet

Aften­pos­ten: FN med krass kri­tikk mot Sverige
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.