PET kunne avslørt Blekingsgadebanden tidligere

Hans Rustad

Alle­rede i 1983 kunne Blek­in­ge­gade­ban­den kan­skje vært avslørt, hvis sik­ker­hets­po­li­tiet, PET, hadde sam­ar­bei­det med poli­tiet om ranet i Lyngby. Men det nedla PET-sjef Per Lar­sen for­bud mot, skri­ver tid­li­gere kri­mi­nin­al­in­spek­tør Jørn Moos og to jour­na­lis­ter i en ny bok. Moos var en av dem som arbei­det tett og lenge med etter­forsk­nin­gen av banden.

Det er lenge blitt hev­det at PET visste om Blek­in­ge­gade­ban­dens akti­vi­te­ter, men unn­lot å stanse dem. Av en eller annen grunn ble det hel­ler ikke reist anklage om ter­ror­virk­som­het mot banden.

Når en etter­fors­ker ret­ter så harde ankla­ger mot en tid­li­gere PET-sjef, vek­ker det oppsikt.

Han ret­ter en ankla­gende fin­ger mod den tid­li­gere PET-chef Per Lar­sen for at have sabote­ret efter­forsk­nin­gen i flere grove røve­rier, som ban­den begik. Ifølge Jørn Moos havde Per Lar­sen ansva­ret for, at det almin­de­lige politi ikke kunne gribe ind over for ban­den.
“Det værste sludder”

I TV2 Nyhe­derne tors­dag aften afviste Per Lar­sen kri­tik­ken og kaldte den “det værste slud­der, jeg har hørt”.

- Jørn Moos videre­brin­ger myter, som ikke har bund i vir­ke­lig­he­den. De men­nes­ker var inter­es­sante i for­bin­delse med PFLP, men vi havde ingen mis­tanke om, at de havde begået noget kri­mi­nelt, siger Per Lar­sen.
PET-kommission fri­kendte PET

Grup­pen begik flere grove røve­rier for at skaffe penge ind til PFLP i årene forud for dra­bet i Købmagergade.

Men i som­mer afviste PET-kommissionen, at PET eller Jus­tit­s­mi­nis­te­riet havde spændt ben for to politi­folk, der for­søgte at opklare et røveri til 8,3 mil­lio­ner kro­ner i Lyngby i 1983.


Nyt angreb på PET i Blekingegadesagen
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.