Israel-kritiker fikk selv kritikk på NTNU

Hans Rustad

Av Roy Vega (Trondheim)

Han kom ikke helt til sine egne, slik han kan­skje for­ven­tet, Harvard-professor Step­hen Walt, fre­dag 9. okto­ber. Seminar-rekken om Pale­stina og Midt­østen som nå kjø­res på NTNU, og som mildt sagt/skrevet er sterkt kri­ti­sert for poli­tisk slag­side, ble imid­ler­tid pre­get av en rekke kri­tiske spørs­mål som sna­rere tip­pet stem­nin­gen i isra­elsk favør. Og som for en stund fak­tisk gav anstrøk av gjen­vun­net poli­tisk balanse på Dragvoll.

Den cele­bre gjes­ten Step­hen Walt har skre­vet en sterkt kri­tisk bok om Isra­els (les: jødisk) lobby i USA, sam­men med en annen Israel-kritiker, John J. Mears­hei­mer (nylig gjest på NUPI). Slik den poli­tiske agenda for tiden er plas­sert ved uni­ver­si­te­tet i Trond­heim, kva­li­fi­serte dette - boken The Israel Lobby - natur­lig­vis til gjeste­fore­les­ning i NTNUs famøse semi­nar­rekke. Hvor intet mindre enn samt­lige invi­terte fore­drags­hol­dere dette semes­te­ret er kjente Israel-kritikere og mest bare det. Men, skulle det vise seg, - pub­li­kum, også kalt fol­ket, blir fak­tisk sta­dig mer i utakt med det som kom­mer fra podiet med enøyde gjeste­fore­le­sere og det en med litt fan­tasi dess­verre må anta er far­get og slad­det av regi­sø­rer ved universitetet.

Men Step­hen Walt, som er så ensi­dig og spek­ket med poli­tisk reto­rikk om Isra­els uhyr­lig­he­ter at hans lobby­fo­kus tid­lig ble kalt “a nasty piece of work”, selv av den minst like venstre­ra­di­kale Benny Mor­ris i New Repub­lic - alle­rede i opp­lø­pet i 2006. Klu Klux Klan-leder David Duke har i sin begeist­ring uttrykt føl­gende om Walts bok, på vegne av seg selv: “Den uttrykte alle hoved­po­eng jeg har uttrykt.” Holocaust-benekteren Mark Weber applau­derte også Walts bok.

Utvi­dede og lett revi­derte utga­ver av samme skri­velse om Isra­els lobby har ikke dem­pet kri­tik­ken. Noe uven­tet ble Step­hen Walt nem­lig møtt med en hel serie kri­tiske spørs­mål i audi­to­riet på NTNU, hvor det bl.a. ble pekt på dif­fuse grense­lin­jer mel­lom pro­fes­so­rens util­slørte dob­belt­rol­ler som poli­tisk akti­vist og viten­skaps­mann. I sin noe eien­dom­me­lige viten­ska­pe­lig­het og his­to­rikk for­trengte pro­fes­sor Walt bl.a. kri­gene i 1948, 1956, 1967, 1970 (utmat­tel­ses­kri­gen Egypt - Israel) og 1973, i og mot et Israel som er på stør­relse med Sør-Trøndelag fylke - uten olje­brøn­ner, men altså med en lobby som vi nå må anta arbei­der med å få Obama-administrasjonen til å begrense mulig­he­ten for varme atom­ra­ket­ter i Iran. Der­som dette opp­le­ves som en ned­tur for kom­mis­ærene ved våre uni­ver­si­te­ter er det nød­ven­dig­vis ikke Israel og jødene det er noe galt med, hele tiden. Det kan være tak­høy­den ved våre uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler det er noe galt med.

Irans ufre­de­lige raket­ter kan for alt vi (ikke) vet lande både i Israel og i Europa alle­rede før Obama får Nobels Freds­pris i Oslo. Men pres­se­rende atombombe-problemer hører ikke hjemme i Step­hen Walts viten­ska­pe­lige ver­den, og vi sav­ner det også i norske, aka­de­miske land­skap hvor vest­lige atom­vå­pen - og aldri dem helt inn til norske­gren­sen på Kola-halvøya - lett blir vel­dig far­lige. Siden alt er USAs og Isra­els skyld, og nå selv­sagt den isra­elske lob­byen i USA, byr det ikke på pro­ble­mer å overse isla­mis­tiske ter­ror­an­grep mot land som Tysk­land, Skott­land, Spa­nia, Stor­bri­tan­nia, Saudi-Arabia og Jor­dan. Mens vi lik­som bare ven­ter på deto­na­sjo­nene mel­lom barne­vog­ner og lune kafeer i Køben­havn og mens vi ven­ter på utde­lin­gen av Nobels Freds­pris i Oslo, bør vi sam­men med Step­hen Walt kan­skje reflek­tere mer over mulig­he­ten av en ter­ror som ikke bare skyl­des USA, Israel og jødene. - Altså sånn for balan­sens skyld. Kan­skje skyl­des ter­ro­ren også at den gjen­nom tidene er tota­li­tære kref­ters mest syn­lige, poli­tiske uttrykk­s­for­mer? Kref­ter som uav­la­te­lig opp­le­ver jødisk eksis­tens som pro­vo­se­rende, enten jødene befin­ner seg i Russ­land, Europa, Israel eller i form av en sterk lobby i USA. Det er først når vi intel­lek­tua­li­se­rer dette per­spek­ti­vet inn i en tåke det begyn­ner å bli vir­ke­lig far­lig. Da ser vi ikke Pol Pot, Hit­ler, Sta­lin, Mao, Hamas, Hez­bol­lah og den bek­svarte røy­sla rundt Vla­di­mir Putin før det er for sent. Og så smel­ler det, igjen.

Om utval­get av gjeste­fore­le­sere viser at tak­høy­den på NTNU for tiden er kje­de­lig lav, kom det fak­tisk til en hel rekke kri­tiske spørs­mål til Step­hen Walt, fra stu­den­ter og besø­kende som slett ikke viste seg enspo­ret. Nei, han fikk nok slett ikke følel­sen av å ha kom­met til sine egne, den hånd­pluk­kede Israel-kritiske pro­fes­sor. Neste fore­drag på NTNU er 9. novem­ber. Da er pro­fes­sor Moshe Zuck­er­mann fra Israel invi­tert til nytt semi­nar. Tro­lig fordi han i sin aka­de­miske vis­dom har kom­met frem til det ori­gi­nale stand­punkt at anti-semittismen skyl­des Israel og Isra­els politikk.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.