Innvandring gir befolkningseksplosjon i Oslo

Nina Hjerpset-Østlie

Redak­sjo­nen har bedt en fag­per­son vur­dere befolk­nings­frem­skriv­nin­gene som SSB har gjort for Oslo og Akers­hus. De er langt mer hånd­faste enn de som er gjort for 2050. Pro­gno­sene viser en vekst uten side­stykke, like­vel er de knapt kom­men­tert. Vi er inne i en valg­kamp, og man skulle tro så store for­and­rin­ger ville være høyt oppe på dags­or­den. Det kla­ges over kje­de­lig debatt. Hvor er journalistene?

Rekord­stor inn­vand­ring gir befolk­nings­eks­plo­sjon i Oslo de neste 20 årene

Av Sosio­log (den høyt kva­li­fi­serte sam­funns­fors­ke­ren kan ikke stå frem med navn. Slik er den poli­tiske situa­sjo­nen anno 2009)

SSBs og Oslo kom­mune sine siste befolk­nings­fram­skriv­nin­ger viser at den rekord­høye inn­vand­rin­gen vil gi en dra­ma­tisk sterk vekst i Oslo sin befolk­ning de neste 20 årene. I SSBs høy­al­ter­na­tiv for­ven­tes befolk­nin­gen å øke fra 575.000 i 2009 til 860.000 per­soner i år 2030. Dette til­sva­rer en befolk­nings­vekst på hele 49 pro­sent, eller 283.500 per­soner på drøyt 20 år. For å sette veks­ten i et his­to­risk per­spek­tiv så betyr dette at Oslo de neste 20 år kan for­vente en befolk­nings­vekst som er mer enn dob­belt så høy som den his­to­riske befolk­nings­veks­ten i Oslo de siste 60 årene (fra 1951-2008).

Den rekord­store inn­vand­rin­gen er hoved­år­sa­ken til den store befolk­nings­veks­ten. Der­som dagens nivå på den inn­vand­rings­drevne befolk­nings­veks­ten fort­set­ter så vil inn­vand­rer­be­folk­ning i Oslo øke med mel­lom 150 og 186 pro­sent til mel­lom 380.000 og 436 000 per­soner i år 2030. Det betyr at mel­lom 44 og 51 pro­sent av Oslo sin befolk­ning kan ha inn­vand­rer­bak­grunn om 20 år. Hvilke kon­se­kven­ser vil dette få for Oslo? Hvor er kon­se­kvens­ut­red­nin­gene? Hvor er media? Og er befolk­nin­gen spurt om de ønsker denne utviklingen?

Oslo kom­mune pub­li­serte 20. mai i år en befolk­nings­fram­skriv­ning for Oslo og Akers­hus frem mot år 2030. Fram­skriv­nin­gen er utar­bei­det i sam­ar­beid med Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). 11. juni pub­li­serte SSB sin egen befolk­nings­fram­skriv­ning for lan­det og alle fyl­ker, sam­ti­dig med enn opp­da­tert fram­skriv­ning av inn­vand­rer­be­folk­nin­gen. Vi vil her i hoved­sak bygge på fram­skriv­nings­tall fra høy­al­ter­na­ti­vet fra SSB sin egen befolk­nings­fram­skriv­ning (men det er små for­skjel­ler mel­lom SSB og Oslo kom­mune sine fram­skriv­nin­ger), men vi vil også benytte tall fra Oslo kom­mune sin framskrivning.

SSB sitt høy­al­ter­na­tiv er lavere enn dagens inn­vand­ring og befolkningsvekst

Vår begrun­nelse for å benytte SSBs høy­al­ter­na­tiv er at dette fak­tisk antar en lavere befolk­nings­vekst enn dagens inn­vand­ring og befolk­nings­vekst i Oslo. I til­legg har SSB i samt­lige tid­li­gere fram­skriv­nin­ger av inn­vand­rer­be­folk­nin­gen (og befolk­nin­gen gene­relt) vist en lav treff­sik­ker­het, og i til­legg benyt­tet et høy­al­ter­na­tiv som har lig­get lavere enn den fak­tiske befolkningsutviklingen.

I SSBs første fram­skriv­ning av inn­vand­rer­be­folk­nin­gen fra 2005 anslo de i høy­al­ter­na­ti­vet at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen ville vokse med 19.921 per­soner, mens den fak­tiske vek­ten i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen ble 21.715. I sin neste fram­skriv­ning fra 2008 anslo de i sitt høy­al­ter­na­tiv at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i løpet av 2008 ville øke med 47.527 per­soner, mens den fak­tiske veks­ten ble en vekst på hele 48-668 per­soner. I til­legg antar SSB at veks­ten i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen vil falle mar­kert fra en topp i år 2009, til­tross for at all his­to­risk erfa­ring til­sier det mot­satte. SSB må der­for dess­verre kunne sies å ha lav tro­ver­dig­het på dette vik­tige statistikkområdet.

At SSBs sitt høy­al­ter­na­tiv på ingen måte er “høyt” sam­men­lik­net med dagens sterke inn­vand­rings­drevne befolk­nings­vekst kan illust­re­res med føl­gende to eksemp­ler. I løpet av det siste året (2008) økte befolk­nin­gen i Oslo med hele 14.991 per­soner, mens SSBs høy­al­ter­na­tiv for Oslo leg­ger opp til en gjen­nom­snitt­lig årlig vekst på 13.500 per­soner. Det betyr at befolk­nings­veks­ten i Oslo det siste året var hele 11 pro­sent høy­ere enn i SSBs høyalternativ.

I til­legg antar SSB (og Oslo kom­mune) at den enkelt­fak­tor som har klart størst betyd­ning for befolk­nings­veks­ten, nettoinnvandringen/nettoinnflyttingen, vil falle mar­kert fra dagens nivå i sitt høy­al­ter­na­tiv. Dette er tyde­ligst kon­kre­ti­sert i Oslo kom­mune sin fram­skriv­ning (som er utar­bei­det sam­men med SSB og som gir omtrent iden­tisk resul­tat med SSBs eget høy­al­ter­na­tiv). I sitt høy­al­ter­na­tiv antar Oslo kom­mune at netto­inn­flyt­tin­gen til Oslo og Akers­hus vil bli mer enn hal­vert fra dagens obser­verte nivå på 16.243 per­soner i 2008 til 7.198 per­soner i 2029. Dette vir­ker lite rea­lis­tisk sett på bak­grunn av at inn­vand­rin­gen til Oslo og Norge har hatt en klar økende tendens fra 1970 tal­let og frem til i dag. Og dette er altså SSB og Oslo sitt høyalternativ.

Det er der­for klart at SSB og Oslo kom­mune sine høy­al­ter­na­tiv lig­ger klart under dagens nivå på inn­vand­ring og befolk­nings­vekst i Oslo. Der­som dagens inn­vand­rings­drevne befolk­nings­vekst i Oslo fort­set­ter på samme nivå som i dag, vil befolk­nings­veks­ten i Oslo bli enda større enn hva SSB og Oslo kom­mune leg­ger til grunn i sitt høyalternativ.

For­ven­ter over dob­belt så sterk befolk­nings­vekst i Oslo de neste 20 år, som de siste 60 år

Til tross for at SSBs høy­al­ter­na­tiv er lavere enn dagens inn­vand­ring og befolk­nings­vekst så viser høy­al­ter­na­ti­vet at veks­ten er så sterk at den er ene­stå­ende i en his­to­risk sam­men­heng. Dette illust­re­res av tabell 1 neden­for. I løpet av de neste 21 årene frem til år 2030 for­ven­tes Oslo sin befolk­ning å øke med hele 283.500 per­soner, eller nes­ten 50 pro­sent til en befolk­ning på i alt 860.000 per­soner. Det vold­somme omfan­get i befolk­nings­veks­ten blir klart når dette set­tes i et his­to­risk per­spek­tiv. I løpet av de nes­ten 60 årene fra 1951 til 2008 økte Oslo sin befolk­ning til sam­men­lik­ning med 126.000 per­soner, fra 434.000 per­soner i 1951 til 560.000 per­soner i 2008. Dette til­svarte en årlig befolk­nings­vekst i Oslo på 2.213 per­soner. Til sam­men­lik­ning for­ven­tes det altså en befolk­nings­vekst i Oslo de neste 20 årene som til­sva­rer 13.500 per­soner per år. Den for­ven­tede befolk­nings­veks­ten de neste 20 årene i Oslo er der­med mer enn 6 gan­ger større per år, enn befolk­nings­veks­ten i Oslo fra 1950 tal­let og frem til i dag. Og den er mer enn dob­belt så høy som befolk­nings­veks­ten i Oslo de siste 21 årene fra 1988-2009. Dette må kunne karak­te­ri­se­res som dramatisk.

Inn­vand­rere vil tro­lig utgjøre mel­lom 80 og 100 pro­sent av befolk­nings­veks­ten i Oslo

Et annet for­hold som også er ene­stå­ende i en his­to­risk sam­men­heng, og som ytter­lig­gere for­ster­ker hvor radi­kal den for­ven­tede befolk­nings­veks­ten i Oslo kan bli, er at hoved­år­sa­ken til den sterke befolk­nings­veks­ten er den rekord­store inn­vand­rin­gen. Dette er kraf­tig under­kom­mu­ni­sert både i SSBs rap­port og i Oslo kom­mune sin rap­port, noe som neppe er til­fel­dig. I rap­por­tene nær­mest later man som om høye fød­sels­ra­ter og lengre leve­al­der er de sen­trale årsa­kene til rekord­veks­ten. Men begge disse for­hold er helt mar­gi­nale sam­men­lik­net med effek­ten av nettoinnvandring/nettoinnflytting. Dette vet selv­sagt SSB og Oslo kom­mune, men selv­sen­su­ren er sterk på innvandringsfeltet.

Inn­vand­rin­gens betyd­ning kan illust­re­res av føl­gende kon­krete eksemp­ler fra SSBs befolk­nings­sta­ti­stikk for Oslo. I løpet av det siste året, 2008, økte Oslo sin befolk­ning med knapt 15.000 per­soner. Samme år økte Oslo sin inn­vand­rer­be­folk­ning med 12.300 (omfat­ter kun 1. og 2. gene­ra­sjon). Inn­vand­rer­be­folk­nin­gen stod der­med for 82 pro­sent av befolk­nings­øk­nin­gen i Oslo det siste år. Dette skyl­des i all hoved­sak stor inn­vand­ring til Oslo, men har også sam­men­heng med høy­ere fød­sels­ra­ter blant inn­vand­rer­be­folk­nin­gen. De siste 2 årene (2007-2008) stod inn­vand­rer­be­folk­nin­gen for 80 pro­sent av befolk­nings­øk­nin­gen, mens den de siste 4 årene (2005- 2009) stod for 74 pro­sent av øknin­gen i Oslo sin befolkning.

Utflyt­ting fra Oslo

Et annet demo­gra­fisk for­hold som vil få stor betyd­ning på lengre sikt er at det de siste årene har vært en situa­sjon i Oslo, med netto­ut­flyt­ting av per­soner med norsk bak­grunn og netto­inn­flyt­ting av per­soner med inn­vand­rer­bak­grunn (spe­si­elt ikke-vestlig bak­grunn). SSBs egne befolk­nings­tall fra tabel­len neden­for viser at det i perio­den fra 2000-2007 var en netto­ut­flyt­ting av per­soner med norsk bak­grunn på i alt - 7.250 per­soner, mens det var en netto­inn­flyt­ting av per­soner med ikke-vestlig bak­grunn på i alt 29.700 per­soner og 3.000 inn­fly­tere med vest­lig inn­vand­rer­bak­grunn. Dette betyr at inn­vand­rere alene har stått for hele inn­flyt­tin­gen til Oslo fra år 2000 (se for øvrig SSB fors­ker Svein Blom sin artik­kel i Sam­funns­pei­let fra 2006 nr. 4 med tit­te­len “Flere inn­vand­rere, færre nord­menn. Befolk­nings­ut­vik­lin­gen i Oslo i årene 1998-2003″).

Dette for­hol­det blir enda kla­rere der­som vi ser på befolk­nings­veks­ten i Oslo fra 1970 og frem til i dag. I hele denne snart 40 år lange perio­den har veks­ten i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen stått for mer enn hele befolk­nings­veks­ten i Oslo. Dette illust­re­res av at fra 1970 til 2009 økte befolk­nin­gen i Oslo med drøyt 88 000 til 575.000 per­soner. I samme periode økte inn­vand­rer­be­folk­nin­gen fra 16.000 til 152.000. Dette til­sva­rer mer enn en nidob­ling. Dette betyr sam­ti­dig at Oslo sin befolk­ning med norsk bak­grunn fak­tisk ble redu­sert med drøyt 47.000 per­soner de siste 40 årene.

Under­kom­mu­ni­se­ring

Siden det i SSBs høy­al­ter­na­tiv leg­ges opp til en fød­sels­rate som er på repro­duk­sjons­nivå (SFT på 2,1), sam­ti­dig som den norske befolk­ning har lavere fød­sels­rate enn inn­vand­rer­be­folk­nin­gen og i til­legg er eldre enn denne, så vil dette nød­ven­dig­vis bety at der­som dagens befolk­nings­ut­vik­ling fort­set­ter så vil inn­vand­rere på sikt kunne utgjøre hele den rekord­store befolk­nings­veks­ten i Oslo frem mot år 2030.

Under­kom­mu­ni­se­rin­gen av inn­vand­rin­gens betyd­ning er også tyde­lig i både SSB og Oslo kom­mune sine rap­por­ter, ved at det ikke nev­nes at inn­vand­rere vil utgjøre hoved­de­len av den for­ven­tede eks­plo­sive befolk­nings­veks­ten i Oslo. Man må dess­verre lese og tolke disse rap­por­tene som man tid­li­gere leste Pravda i Sov­jet­unio­nen. Det som ikke sies er det vik­tigste.

Inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Oslo vil kunne utgjøre mel­lom 44 og 51 pro­sent i 2030

Der­som vi leg­ger til grunn at inn­vand­rer­nes andel av den frem­ti­dige befolk­nings­øk­nin­gen i Oslo vil følge den samme for­de­ling som befolk­nings­ut­vik­lin­gen i Oslo de siste to årene (2007 og 2008), så vil inn­vand­rere utgjøre 80 pro­sent av befolk­nings­øk­nin­gen i Oslo frem mot år 2030. 80 pro­sent av en befolk­nings­øk­ning på 283.500 per­soner til­sva­rer 226.800 per­soner. Dette vil i så fall bety at inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Oslo vil øke fra 152.000 per­soner i 2009 til nær 380.000 per­soner i 2030. Dette til­sva­rer en vekst på hele 150 pro­sent. Og de fleste vil ha ikke-vestlig bakgrunn.

Men der­som vi i til­legg tar høyde for at den norske del av befolk­nin­gen i Oslo er eldre enn inn­vand­rer­be­folk­nin­gen (og føl­ge­lig vil ha høy­ere døde­lig­het), at inn­vand­rere har stått for over 100 pro­sent av netto­inn­flyt­tin­gen til Oslo siden år 2000, at de har utgjort hele veks­ten i Oslo sin befolk­ning de siste 40 årene og at Oslo sin befolk­ning med norsk bak­grunn er mar­kant redu­sert, vil dette kunne bety at inn­vand­rere kan utgjøre hele den for­ven­tede befolk­nings­veks­ten i Oslo frem mot år 2030. I så fall vil inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Oslo i 2030 kunne utgjøre dagens 152.149 per­soner pluss 283.500 per­soner, noe som i alt vil kunne utgjøre 435.649 per­soner. (Vi må her til­føye at vi ikke har tatt hen­syn til døde­lig­het i dagens inn­vand­rer­be­folk­ning, men dette vil ikke ha en vesent­lig effekt og døde­lig­he­ten vil gene­relt være lavere i inn­vand­rer­be­folk­nin­gen enn i res­ten av befolk­ning fordi inn­vand­rer­be­folk­nin­gen er klart yngre). I så fall vil inn­vand­rer­be­folk­nin­gen i Oslo i år 2030 kunne utgjøre 51 pro­sent av befolk­nin­gen. Og da har vi ikke tatt høyde for at den norske del av befolk­nin­gen har blitt redu­sert de siste 40 årene, blant annet på grunn av netto­ut­flyt­ting og lave fødselstall.


Hvor­for stil­ler ingen de kri­tiske spørsmålene?

Sta­ti­stik­kene oven­for viser en befolk­nings­ut­vik­ling som er så radi­kal at det burde ha blitt reist mange kri­tiske spørs­mål fra media, fors­kere og sta­tis­ti­kere. Men en talende taus­het råder. Hvor­for er media, fors­kere, demo­gra­fer og sta­tis­ti­kere tause om denne radi­kale befolk­nings­ut­vik­lin­gen? Har de glemt sitt sam­funns­opp­drag? Og hvor er etik­ken i all tausheten?

Hvor­for sies det ikke noe om inn­vand­rin­gens betyd­ning i rap­por­tene fra SSB og Oslo kom­mune? Og fin­nes det noen eksemp­ler på en like dra­ma­tisk demo­gra­fisk utvik­ling i Nor­ges his­to­rie? Like­vel skal ikke dette nevnes.

Hvem ønsker en slik utvik­ling? Er en slik utvik­ling bære­kraf­tig? Ønsker det norske folk en slik radi­kal sam­funns utvik­ling? Og hva vil dette bety for vår evne til å takle dagens og frem­ti­dens inte­gre­rings­ut­ford­rin­ger? Hvor­for lates det som om det ikke er noen sam­men­heng mel­lom mengde nye inn­vand­rere og vår evne til å inte­grere de som alle­rede er her? Og hvor­for blir ikke rap­por­tene fulgt opp av kri­tiske konsekvensutredninger?

Tabell 1. Over­sikt over befolk­nings­ut­vik­ling i Oslo 1951-2030

År 1951 1960 1970 1980 1990 2000 2009 2020 2030
Antall inn­byg­gere 434 365 471 511 487 363 454 872 458 364 507 467 575 475 731 082? 858 975?
Inn­vand­rer­be­folk­ning 16 473 27 673 55 227 94 740 152 149 276 635?/

307 756?

378 949?

435 649?


Tabell 2. Befolk­nings­ut­vik­ling i Oslo 1970-2009

År 1970 1980 1990 2000 2009 End­ring 1970

-2009

End­ring i %
Antall inn­byg­gere 487 363 454 872 458 364 507 467 575 475 88 104 18,1%
Inn­vand­rer­be­folk­ning 16 473 27 673 55 227 94 740 152 149 135 676 823,6 %
Norsk bak­grunn 470 890 427 199 403 137 412 727 423 318 -47 572 -10,1 %


Tabell 3. Noen utvalgte nøk­kel­tall for befolk­nings­ut­vik­lin­gen i Oslo

Nøk­kel­tall

For­ven­tet
befolk­nings­vekst 2009-2030 (21 år)
283 500
Befolk­nings­vekst
1951-2008 (57 år)
126 119
Befolk­nings­vekst
1988-2009 (21 år)
121 745
Befolk­nings­vekst
i løpet av 2008
14 991
For­ven­tet
årlig befolk­nings­vekst 2009-2030
13 500
Årlig befolk­nings­vekst
1951-2008
2 213
Årlig befolk­nings­vekst
1988-2009
5 797

Kil­der:
SSBs befolkningsframskrivning

http://www.ssb.no/emner/02/03/folkfram/

Oslo kom­mune sin befolkningsframskrivning

http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/

SSBs befolk­nings­sta­ti­stikk
http://www.ssb.no/befolkning/
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.