Månedsarkiv: februar 2009

26.02.2009

Mini-borgerkrig - britiske muslimer i Afghanistan

Det kom­mer sta­dig mel­din­ger om at bri­tiske mus­li­mer søker seg til Afgha­ni­stan for å delta i kri­gen på Tali­bans side. Da kan man snakke om en bri­tisk mini-borgerkrig innen­for kri­gen.
Daily Mail snak­ker om tusen­vis. Det høres svært over­dre­vent ut,…

Dansk lærer besluttet at jenter skulle ha tørkle på

En tredje­klasse fra Vad­gård Skole i Dan­mark skal på besøk i Køben­havns store moské, og sko­len kre­ver at samt­lige av klas­sens ni år gamle jen­ter må bære tør­kle. Flere for­eldre har kla­get til lærer Semail Wan­scher:
Aman­das mor har udtalt…

- Snart umulig å være jøde i Malmø

Den isra­elske ten­nis­spil­le­ren Andy Ram og hans mak­ker Jonat­han Erlich vil spille for tomme tri­bu­ner når de kom­mer til Malmø 6. og 7. mars. Det har idretts­nemnda i kom­mu­nen bestemt. Den våger ikke ha pub­li­kum til stede, siden kam­pan­jen Stoppa…

Sverige går nedenom - er det noe å glede seg over?

VGs for­side viser en smi­lende stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og tit­te­len: His­to­risk! Norsk økonomi er størst: Nå er Sve­rige LILLEBROR.Er det noe å glede seg over at Sve­rige går nedenom?
Hvis et land med nes­ten 10 mil­lio­ner inn­byg­gere har lavere BNP

Over-jeg og demokratisk underskudd

Auto­ri­te­ter skal fun­gere som sam­fun­nets Over-jeg, dvs. de skal repre­sen­tere nor­mer og ver­dier. Men det for­ut­set­ter at auto­ri­te­tene gjør sin del av job­ben: dvs gir anvis­nin­ger som folk respek­te­rer. Det hand­ler ikke om deres per­son­lige van­del, skjønt den også har…

Global Intifada

Glo­bal Inti­fada lig­ger tro­lig bak nat­tens vold­somme bran­ner i Söder­tälje. De leg­ger ikke skjul på at de står bak. De har sendt ut brev der de opp­ford­rer til brannat­ten­tat mot butik­ker som sel­ger varer fra USA. Så sent som denne…

- Hvis friheten sviktes

Karen Jes­per­sen står på en Urias­post, i den for­stand at hun selv har valgt å slåss for fri­hets­ver­di­ene. Hun sier i fra, der hvor hun føler at de svik­tes, om det så er over­for kol­le­ger i regje­rin­gen. Slikt gjør man…

De civile embeds­mænd - nei det er vir­ke­lig et stak­kars folke­færd. Søn efter far, slægt efter slægt kopis­ter. Rekrut­tert av bonde­gut­ter som “arbei­der sig op”. De arbei­der sig for­res­ten ned gjør de, fra gode fiskere og jord­bru­kere til skri­vere og…

Venstreekstremistisk attentat i Sverige?

Hele 4 store butikk­bran­ner her­jet i natt og i mor­ges på for­skjel­lige ste­der i den uro­lige for­sta­den Söder­tälje uten­for Stock­holm. Poli­tiet er ikke i tvil om at bran­nene er påsatt, og mis­ten­ker vol­de­lige venstre­eks­tre­mis­ter i nett­ver­ket “Glo­bal Inti­fada” for å…

- Innvandring endrer våre samfunn veldig raskt

Inn­vand­rings­po­li­tisk tals­mann for Frp, Per-Willy Amund­sen mener at Norge og Europa står over­for den største utford­rin­gen i his­to­rien. Frp vil starte en debatt om hva slags sam­funn vi skal over­late til barne­barna våre:
–Inn­vand­rin­gen end­rer våre sam­funn vel­dig raskt. Det vil…

25.02.2009

Malmø: Demokratiet - Gatens parlament 0-6

I for­rige uke ble det kjent at Malmøs kul­tur­ut­valg hadde bestemt at ten­nis­matchen mel­lom Sve­rige og Israel i Davis Cup skulle spil­les uten pub­li­kum, etter at venstre­ori­en­terte grup­per og pale­stinske støtte­for­enin­ger i Sve­rige annon­serte omfat­tende demon­stra­sjo­ner mot Israel i forbindelse…

Interlude: Anti-boikottmatmusikk

Dette er en gurko­fon. Den er laget av Vienna Vege­table Orchestra, en krea­tiv gjeng som lager instru­men­ter av grønn­sa­ker og frukt og bru­ker avskjæ­ret til suppe som ser­ve­res pub­li­kum etter kon­ser­ten. I disse finans­krise­ti­der er gjen­bruk av denne typen fornuftig…

Skattemyndighetene kan få gapestokk

Det såkalte skatte­unn­dra­gel­ses­ut­val­get kom igår med for­slag som er en dras­tisk inn­skren­king av per­son­ver­net: Skatte­myn­dig­he­tene skal ha adgang til å henge ut skatte­sny­tere til spott og spe.
Det er nes­ten så man tror det er 1. april når man leser forslagene:…

Raja tar en Khader

Venst­res Abid Q. Raja viser nye tak­ter. Raja står fast ved at det er noe rik­tig i Siv Jen­sens kri­tikk. Den som vil inte­gre­ring må ønske ærlig kri­tikk vel­kom­men og tørre åpen­het. Det er nes­ten noe Naser Kha­der over Rajas…

Bare Nat, et kokende Mørke omkring mig. Jeg blin­ker og tror jeg lever endnu, jeg har ogsaa Liv i mine Fing­rer og jeg hæn­ger fast ved Livet.

Knut Ham­sun Ny Jord…

Verdirelativisme = nihilisme

Asle Toje skrev en lør­dags­kom­men­tar i Klasse­kam­pen om gren­ser for inn­vand­ring og illu­sjo­ner om det fler­kul­tu­relle sam­funn. Han fikk post­kasse full av takk­si­gel­ser.
Toje sier ting som er opp­lagte, men like­vel tabu. Som:
Spørs­må­let jeg stilte var grunn­leg­gende: Under gjel­dende regelverk,…

Statsråd forsvarer terror-imam

Forsk­nings­mi­nis­ter Tora Aas­land for­sva­rer at imam Zul­qa­r­nain Sakan­dar Madni får lov å drive isla­mist­for­kyn­nelse på Høg­sko­len i Oslo, der 9/11-revisjonisme og jøde­hat inn­går.
Yusuf Qara­dawi sjok­kerte da han sto frem på Al Jaze­era og ønsket at mus­li­mene måtte gå i…

Karen Jespersen i islam-stormvær

Vel­ferds­mi­nis­ter Karen Jespe­ren (V) har møtt kri­tikk både fra egne parti­fel­ler, kom­men­ta­to­rer og oppo­si­sjo­nen for sin kri­tikk av Køben­havn Kom­mune og Mus­limsk Fel­les­råd. Hun beskyl­des for å drive kors­tog mot mus­li­mer, i en klar paral­lell til kri­tik­ken av Siv Jensen.…

Frykten og Tausheten

Mens stem­mer i den ara­biske ver­den tar et opp­gjør med fryk­ten og taus­he­ten som har ødelagt gene­ra­sjo­ner og hind­ret men­nes­ke­lig utvik­ling, er vi i ferd med å bygge opp noe av den samme løg­nens kul­tur.
LO-leder Roar Flåt­hen, Høy­res Per…

Gangås: Hijabnekt i politiet er lovstridig

Likestillings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bud og pre­miss­le­ve­ran­dør for det nå til­bake­trukne hijab-vedtaket, Beate Gan­gås, kre­ver at jus­tis­mi­nis­ter Knut Stor­ber­get (Ap) begrun­ner hvor­for han ikke vil til­late hijab i poli­tiet. Gan­gås mener dette er i strid med norsk dis­kri­mi­ne­rings­lov.
- Debat­ten om denne…

Slayer skal bøde for Muhammed-tegning

Da det ame­ri­kanske meta­l­band Slayer gav kon­cert i Dan­mark, blev ban­dets hårdt­slå­ende døds­me­tal akkom­pagne­ret af Kurt Wes­tergaards Muhammed-tegning. Teg­ne­ren har bedt Dansk Jour­na­list­for­bund under­søge om, det var et brud på hans ophavs­ret.
AF UWE MAX JENSEN
Under num­rene “Jihad” og…

24.02.2009

Kurdisk i nasjonalforsamlingen, TV brøt

En kur­disk par­la­men­ta­ri­ker holdt tirs­dag en tale i nasjo­nal­for­sam­lin­gen, og og skif­tet til kur­disk. Det har bare skjedd en gang før at noen har talt kur­disk i nasjo­nal­for­sam­lin­gen. TV avbrøt umid­del­bart over­fø­rin­gen.
Turkey’s state tele­vi­sion cut off the live broadcast…

Diktatur på norsk

8. mai 2008 holdt imam Zul­qa­r­nain Sakan­dar Madni et fore­drag på Høg­sko­len i Oslo om fil­men “Fitna” av Geert Wil­ders. Utgrei­in­gene om islam er noe de fær­reste kan ta stil­ling til på spar­ket. Det er en annen ver­den. Men det…

Kukatani slakter Littell - og Europa?

Jonat­han Lit­tells bok “De Vel­vil­lige” fikk en stor­mende mot­ta­kelse i Frank­rike, - og i Norge. Hvor­dan ville den bli mot­tatt i USA?
Michiko Kuka­tani er kri­ti­ker i New York Times. Hen­nes anmel­del­ser blir lagt merke til. Hun har lest The Kindly…