Amnesty bekymret over tilbaketrekning av USAs hær

Nina Hjerpset-Østlie

Amne­sty Inter­na­tio­nal er bekym­ret for at poli­tiske fan­ger i Irak vil miste all retts­sik­ker­het hvis de blir over­latt fra den amer­kanske hæren til den irakiske.

Mens USA og den ira­kiske rege­ring jub­ler over den netop god­kendte plan for USA’s til­bage­træk­ning, er Amne­sty Inter­na­tio­nal bekymrede.

Først og frem­mest for de mange poli­tiske fan­ger i Irak, der vil blive over­dra­get fra den ame­ri­kanske hær til den ira­kiske hærs varetægt.

Mange af dem har ald­rig været stil­let for en dom­stol, og når den ira­kiske hær over­ta­ger ansva­ret med de tus­ind­vis af fan­ger, er der øget risiko for, at de udsæt­tes for tortur.

Nogle af disse fan­ger har i for­ve­jen været til­bage­holdt i flere år - uden at blive stil­let for en dom­stol og i øvrigt blive infor­me­ret om, hvor­for de tilbageholdes.

Det skri­ver men­neske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen i en pressemeddelelse.

Det er sær­lig sik­ker­he­ten til den store delen av fan­gene som er tid­li­gere med­lem­mer av Sad­dam Hus­seins Baath-parti som bekym­rer Amnesty:

»De risi­ke­rer yder­li­gere kræn­kelse af deres men­neske­ret­tig­he­der - inklu­sive tor­tur - af de ira­kiske sik­ker­heds­styr­ker«, skri­ver Amnesty.

Bekym­rin­gen byg­ger på »tal­rige efter­ret­nin­ger« om tor­tur og andre for­mer for umen­nes­ke­lig behand­ling af fan­ger i den ira­kiske hærs varetægt.

USA er ude inden udgan­gen af 2011

Ifølge den plan, der efter lange for­hand­lin­ger er ble­vet god­kendt af det ira­kiske par­la­ment, skal de ame­ri­kanske sol­da­ter være væk fra de ira­kiske gader inden midten af 2009, og USA skal være helt ude af Irak inden 2011.

Amne­sty Inter­na­tio­nal kri­ti­se­rer desu­den, at den nye plan ikke præ­sen­te­rer nogle løs­nin­ger for de ira­kere, der har sam­ar­bej­det med den ame­ri­kanske hær, og som mis­ter deres immu­ni­tet, når USA træk­ker sig ud af landet.

Desu­den frem­hæ­ver Amne­sty, at pla­nen er for vag i sine for­mu­le­rin­ger for, hvor­dan Irak skal kunne stille ame­ri­kanske sol­da­ter for en dom­stol, hvis de har begået en for­bry­delse under deres ophold i Irak.

Poli­ti­ken: Amne­sty kri­ti­se­rer USA’s til­bage­træk­ning

Via Steen
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.