- Islamske verdier er en trojansk hest

Nina Hjerpset-Østlie

For­fat­te­ren Walid Al-Kubaisi mener at sivi­li­sa­sjo­ner som ikke respon­de­rer på trus­ler og utford­rin­ger vil gå under. Isla­mis­men er en slik trus­sel og det er bare et spørs­mål om tid før den mus­limske ver­dens ver­dier vil påvirke Norge, sa Al-Kubaisi på et møte i Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo.

– Sivi­li­sa­sjo­ner som ikke respon­de­rer på trus­ler og utford­rin­ger vil gå under, sa Walid Al-Kubaisi under et møte på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo i går kveld.

Han viste til his­to­ri­ke­ren Arnold J. Toynbees teorier rundt dette, og slo fast at Norge tren­ger en ny opplysningstid.

– Man må respon­dere ved å pro­du­sere argu­men­ter mot isla­misme og bekjempe den med disse argu­men­tene, slo Al-Kubaisi fast.

Blant mange eksemp­ler nevnte Al-Kubaisi at inn­vand­rere som i utgangs­punk­tet har vært kom­mu­nis­ter eller gud­løse i hjem­lan­det, begyn­ner med hijab og ven­der seg til islam etter at de har flyt­tet til Norge.

Hvor­dan skal man for­klare denne over­gan­gen fra seku­la­ri­tet til reli­giø­si­tet? Al-Kubaisi for­klarte dette med at fri­het ikke er en med­født verdi, men en livs­stil som må læres.

– Det er på mange måter let­tere å leve i sla­veri og des­poti enn i fri­he­ten, fordi man i det sist­nevnte til­fel­let må foreta aktive valg, sa Al-Kubaisi.

Han illust­rerte dette med et eksem­pel fra Char­les Dick­ens verk A Tale of Two Cities:

– En prins hadde sit­tet i sin mørke feng­sels­celle i Paris i tjue år helt til han omsi­der ble løs­latt under den franske revo­lu­sjo­nen. Da denne rike prin­sen ende­lig var blitt fri, leide han et hotell­rom som han mørkla og bodde der i selv­valgt iso­la­sjon. Han var vant til mør­ket, og det er akku­rat slik vi inn­vand­rere er også, kon­sta­terte Al-Kubaisi.

I til­legg pro­ble­ma­ti­serte Al-Kubaisi nord­menns syn på inn­vand­rere. Det er dre­vet av masochisme, hev­der han, og den over­drevne respek­ten og tole­ran­sen for mus­limske inn­vand­re­res anner­le­des­het kan føre til at den mus­limske mino­ri­te­ten vil over­kjøre den norske eller euro­pe­iske kulturen:

– Nord­menns respekt for inn­vand­rere, uan­sett hvor­dan de måtte opp­føre seg, viser at nord­menn er dre­vet av en masochis­tisk driv­kraft. Dette kan kal­les masochisme fordi mus­limske inn­vand­re­res anner­le­des­het er destruk­tiv. Nord­menn gjør ikke noe med denne destruk­tive tenden­sen fordi de er mer opp­tatt av å respek­tere og tole­rere, enn å for­svare de gode ver­di­ene, mente han.

Dette er ikke toleranse

– På grunn av isla­mis­te­nes talls­mes­sige under­le­gen­het kla­rer ikke det norske sam­fun­net å se farene ved å ikke respon­dere på den islamske trus­se­len. Men den mus­limske ver­dens ver­dier kom­mer til å påvirke Norge, for­sik­ret Al-Kubaisi.

Det er bare snakk om tid.

– Antal­let mus­limske inn­vand­rere i Norge har ikke noen betyd­ning. Pro­ble­met er ikke hvor­vidt de blir tall­mes­sig over­legne eller ei. Faren er om flere og flere lyt­ter til ima­mene iste­den­for den norske sta­tens inte­gre­rings­po­li­tikk. For hva skjer da? Jo, da over­kjø­rer den mus­limske mino­ri­te­ten den norske eller euro­pe­iske kul­tu­ren og de gode ver­di­ene som fin­nes i denne, mente Al-Kubaisi.

– Mus­limske inn­vand­rere er tro­janske hester

Al-Kubaisi sa at hvis man hadde fore­tatt en spørre­un­der­sø­kelse i Romer­ri­ket i år 60 etter Kris­tus om folks reli­giø­si­tet, ville bare én pro­sent ha svart at de trodde på Gud og Jesus.

– Hvem ville tro at disse skulle mange­doble seg og sette sitt preg på ver­den? Denne situa­sjo­nen kan sam­men­lik­nes med vår, mente han.

Al-Kubaisi mener at islam ikke nød­ven­dig­vis blir over­ført til Europa gjen­nom vold eller trus­ler, men også gjen­nom misjo­ne­ring, eller “Dawa” som det heter. Han kon­klu­derte på føl­gende vis:

– De islamske ver­di­ene er en tro­jansk hest som truer oss og våre ver­dier innenfra.

Fri­tanke: - Mange begyn­ner med hijab først når de kom­mer til Norge
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.