Opprettholder invitasjon til Irving

Hans Rustad

Sty­ret for Lit­te­ra­tur­fes­ti­va­len på Lil­le­ham­mer bestemte på et eks­tra­or­di­nært møte tirs­dag at man opp­rett­hol­der invi­ta­sjo­nen til revi­sjo­nist­his­to­ri­ker David Irving. Stif­tel­sen Fritt Ord trek­ker den økono­miske støt­ten og for­fat­ter Anne B. Ragde opp­ford­rer til boi­kott av festivalen.

Styre­le­der Jesper Holte utta­ler til NRKs Kul­tur­nytt at de er mis­for­stått. Han slår fast at Irving er en noto­risk løg­ner som for­nek­ter Holo­caust. Men sier han er invi­tert fordi han repre­sen­te­rer det mot­satte av sann­het, fes­ti­va­lens tema. -Uten løg­nen ingen sann­het, sier Holte.

Spørs­må­let er om han da ikke for­veks­ler filo­so­fisk sann­het og his­to­riske kjens­gjer­nin­ger. Hvis det er inter­es­sant å høre en benek­telse av den ver­ste for­bry­telse i his­to­risk tid, må sty­ret begrunne hvor­for. Hvor­for er det inter­es­sant å pro­ble­ma­ti­sere sann­he­ten om Holo­caust? - med alt det impli­se­rer i dagens ver­den. Det kan virke som om sty­ret ikke ser kon­teks­ten og for­står hvil­ken sam­men­heng Irving plas­se­res i, både ut fra anti­se­mit­tiske tenden­ser på høyre og venstre fløy, og ønsket i visse mus­limske mil­jøer om å “åpne” den etab­lerte sann­he­ten om Holocaust.

En annen for­fat­ter som rea­ge­rer er Lars Saa­bye Chris­ten­sen, som er invi­tert til fes­ti­va­len. Men han sier han har svært liten lyst på å stå i samme pro­gram som Irving.

En som er nys­gjer­rig på Irving og gjerne vil komme, for å få et annet per­spek­tiv, som han sier, er Johan Galtung.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.