Månedsarkiv: juni 2008

26.06.2008

Unge muslimer i UK radikaliseres

En økende andel unge bri­tiske mus­li­mer føler seg frem­med­gjort fra sam­fun­net rundt dem og inn­tar eks­treme hold­nin­ger, ifølge en politi­rap­port.
Et fors­ker­team har inter­vjuet 600 unge mus­li­mer fra Lon­don, Bir­ming­ham og Old­ham. De unge var ikke jiha­dis­ter, men var på…

25.06.2008

Norge legger seg ut med USA

Norge er i ferd med å skaffe seg et dår­lig for­hold til USA. Det er ikke bare en bølge­dal eller forbi­gå­ende uenig­het, men varig mis­til­lit. Ame­ri­ka­nerne er ikke dumme. De leser sig­na­lene, og de har vært nega­tive i lang tid.
Uenighet…

Kommentarer i andres navn

Fædre­lands­ven­nen har måt­tet stanse kom­men­tar­funk­sjo­nen på nett etter at det er pos­tet inn­legg i and­res navn.
– Det har vært et økende antall som har opp­da­get inn­legg på net­tet, skre­vet i deres navn, som de defi­ni­tivt ikke har skre­vet selv. Det…

Var det ikke Haga?

Dags­nytt meldte igår at bon­de­le­der Hans Haga var død. Jeg stus­set: Var ikke det far til Aslaug Haga? Avi­sene har saken idag, og her står det lako­nisk: “… far til Sen­ter­par­ti­ets nylig avgåtte leder”. Men hel­ler ikke mer. Spørs­må­let mange…

Taliban hamstrer opium

Opi­ums­høs­ten i Afgha­ni­stan var ifjor det doble av hva ver­den kon­su­me­rer. Det førte til fal­lende pri­ser. Tali­ban sit­ter å enorme lagre av opium, i påvente av pris­opp­gang.
Krigs­mot­stan­dere liker å frem­stille det som at det er Kabul-alliansen som dyr­ker opium,…

The Pebble

The pebble
is a perfect crea­ture
equal to itself
mind­ful of its limits
fil­led exactly
with a pebbly meaning
with a scent that does not remind one of any­thing
does not frigh­ten any­thing away does not arouse desire
its ardour…

Opplysning finnes

Nord­menn må igjen se til Køben­havn for opp­lys­ning. Helle Merete Brix har skre­vet en bok om Det Mus­limske Bror­skap. Over tiår har man byg­get opp et nett­verk av orga­ni­sa­sjo­ner og fora som fin­nes i snart hvert eneste euro­pe­iske land. Det…

Delano, Jack„ 1914-, pho­to­grap­her.
Child­ren gat­he­ring pota­toes on a large farm, vici­nity of Cari­bou, Aroo­stook County, Me. Schools do not open until the pota­toes are harve­sted
1940 Oct.…

24.06.2008

Mørket i mørket

Bor­ger­kri­gen i Alge­rie var gru­som og uhyg­ge­lig. En his­to­rie som gjorde inn­trykk i Europa var mor­det på en gruppe franske mun­ker i Atlas-fjellene. Om dette skri­ver Helle Merete Brix i en ny bok om Det mus­limske bror­skap:
Nat­ten til den…

Sverigedemokratene - skyggesiden

Kom­men­ta­to­ren Ulri­kas STHLM i Dagens Nyhe­ter har nett­opp vendt til­bake fra Astrid Lindgren-land med barna, der alle abon­nerte på de samme middelklasse-åsikter. Hun er ikke det minste for­bau­set over Sve­ri­ge­de­mo­kra­te­nes frem­gang.
Sve­ri­ge­de­mo­kra­terna kom­mer san­no­likt in i riks­da­gen. Men det kommer…

Partioppslutning ned - pengestøtte opp

Støt­ten til poli­tiske par­tier i Sve­rige har ste­get med 40 pro­sent siden 2000 og var i fjor på én mil­li­ard svenske kro­ner. Sam­ti­dig syn­ker med­lem­skaps­mas­sen og valg­del­ta­kel­sen.
Det er SVTs Rapp­port som har sett på for­hol­det mel­lom parti­bi­drag og oppslutning.…

Møte med fienden

Hvor­dan ser det ut inne i hodet på dem som vil ødelegge oss? Flem­ming Rose gjorde noe uvan­lig. Han ba om å få møte en 26 år gam­mel tuni­sier som sit­ter arres­tert for å ha plan­lagt drap på teg­ne­ren Kurt…

Why the Classics

in the fourth book of the Pelo­pon­ne­sian War
Thucy­di­des tells among other things
the story of his unsuccess­ful expe­dition
among long speeches of chiefs
batt­les sie­ges pla­gue
dense net of intri­gues of diplo­ma­tic ende­a­vours
the epi­sode is like a pin…

Woman aircraft worker,

Bransby, David„ pho­to­grap­her.
Woman air­craft wor­ker, Vega Air­craft Cor­po­ra­tion, Bur­bank, Calif. Shown check­ing elect­ri­cal assem­blies
1942 June…

23.06.2008

Anbefalt lektyre

Hvis det skulle bli regn i kveld og St. Hans-feiringen der­med blir ampu­tert, kan en kose seg innen­dørs med disse artik­lene:
I anled­ning Isra­els 60-årsdag har en rekke medier utgitt mate­riale av opp­sum­me­rende type. En omfat­tende artik­kel er skre­vet av…

FN underminerer pressefriheten

Pres­sens ver­dens­or­ga­ni­sa­sjon (The World Associa­tion of News­pa­pers, WAN) mener at FN svik­ter presse­fri­he­ten av hen­syn til reli­giøs føl­som­het. I en reso­lu­sjon under­stre­ker WAN at FN‘s opp­gave er å for­svare alles ytrings­fri­het - ikke å støtte sen­sur på opp­ford­ring fra autokratiske…

Hva er det med norske journalister?

Først kom pro­fe­ten Sol­stad og slak­tet ytrings­fri­he­tens hel­lige ku, så fulgte pro­fes­sor Mat­lary med sin defi­ni­sjon av ytrings­dum­het, og nå har leder av VGs kom­men­tar­av­de­ling Anders Giæ­ver slut­tet seg til flok­ken som lat­ter­lig­gjør folk som bru­ker ytrings­fri­he­ten på bekost­ning av…

Fransk jøde slått bevisstløs

Pre­si­dent Nico­las Sar­kozy i Minne­hal­len på Yad Vashem-senteret i Jeru­sa­lem man­dag. Sam­ti­dig kom­mer mel­din­gen om at en 17 år gam­mel fransk-jødisk gutt ble slått bevisst­løs av en gjeng nord­afri­ka­nere i Paris lør­dag. Gut­ten bar kippa og over­fal­let skyld­tes sann­syn­lig­vis at…

Ingen kritikk av sharia i FN

En rekke mus­limske land har for­hind­ret at det kan ret­tes kri­tikk mot over­grep i til­knyt­ning til islams sharia-lover i FN‘s Men­neske­ret­tig­hets­råd.
Under den nylig avslut­tede sam­lin­gen i Men­neske­ret­tig­hets­rå­det i Geneve pro­te­sterte en rekke islamske land kraf­tig mot at deler av…

Avviser Somalia-forsoning

Al Qaida opp­ford­rer i en video isla­mis­ter i Soma­lia til ikke å godta de FN-ledete for­hand­lin­gene om fred og for­soning, men fort­sette kam­pen for en isla­mis­tisk stat.
An al Qaeda lea­der said a U.N.- broke­red peace deal between the Somali government…

Landsbyidioten og de skeive

Over­fal­lene på homo­file og het­sen mot Sha­bana Reh­man har noe til fel­les: De er begått av men­nes­ker som ikke nøyer seg med å mis­like noen eller noe, men som føler de har rett til å angripe andre men­nes­ker. Det er…

Flere overfall på homofile

Nok et homo­filt par ble angre­pet i Oslo natt til søn­dag. En 29-åring og en 23-åring ble uten for­var­sel angre­pet uten­for ute­ste­det “Naken” i Pile­stre­det. Begge ble mis­hand­let.
- De sa ingen ting til oss. Det er mest sann­syn­lig vi…

22.06.2008

Homofile overfalt

To homo­file menn ble natt til søn­dag over­falt på Grøn­land i Oslo av “to av uten­landsk opp­rin­nelse” som sa de selv var homo­file, for­tel­ler Knut-Øyvind Hagen til NRK Østlands­sen­din­gen.
Han var på Grøn­land sam­men med en kame­rat ved 03-tiden for…

Siv en ormunge?

Frem­skritts­par­tiet med godt over 30 pro­sent og Ap på 26 - en bit­ter pille å svelge for mange. Tyde­lig­vis også for Aften­pos­tens Chris­tine Engh, som skri­ver: Frp-formann Siv Jen­sen kroer seg som en orm­unge i sol­skinn.
Bil­led­val­get er talende. I…