Opposisjon i den anglikanske kirke

Hans Rustad

Det gjæ­rer i den ang­li­kanske kirke. 1.000 kon­ser­va­tive ang­li­ka­nere har denne uken vært sam­let i Jeru­sa­lem for å stifte Gaf­con, en orga­ni­sa­sjon i oppo­si­sjon til en libe­ral for­tolk­ning som god­kjen­ner homo­file prester.

Men i til­legg er det andre stem­mer, som ret­ter en annen type kri­tikk, ikke bare mot kirke­le­del­sen, men sam­funns­le­del­sen generelt.

Ali­son Ruoff er tid­li­gere for­hørs­dom­mer, og leg­mann. Hun mener disse skille­lin­jene bør leg­ges til side og at man hel­ler bør kon­sen­trere seg om å bekjempe opp­ret­tel­sen av et paral­lelt islamsk sam­funn i Storbritannia.

She says that under an Arch­b­is­hop of Can­ter­bury who said it is ine­vi­table that ele­ments of Sha­ria will be intro­du­ced in the UK, the church has not done enough to put its mes­sage across.

And she belie­ves the Govern­ment, out of poli­ti­cally cor­rect sen­si­ti­vity, is not pre­ven­ting the growth of Mus­lim com­mu­nities which do not inte­grate with those around them.

Mrs Ruoff, who ear­lier this year cal­led for a halt to mos­que buil­ding in Bri­tain, said: “The pro­blems of homo­sexua­lity and women bis­hops which face the Church of Eng­land are minor com­pared with the threat to the church and the nation from Islam.

The church is sle­epwalking into an Isla­mic state. Hope­fully we can unite against it.

The lea­ders of the church have lost their con­fi­dence in the Gos­pel. We have got an Arch­b­is­hop of Can­ter­bury who doesn’t stand up for Chris­tia­nity but wants a degree of Sha­ria law.

The church should be get­ting out with the Chris­tian message.

Our Govern­ment is allowing it to hap­pen out of poli­ti­cal cor­rect­ness, but it should be pro­tec­ting our values and heritage.”

She added that many people share her fears but do not like to speak out about it in case they are criticised.

People are genuinely wor­ried. There’s a gene­ral con­cern in the nation about its buil­ding blocks being rap­idly eroded.

But we are very afraid of the law and of being perse­cuted. The police in many respects are stan­ding up for Islam rat­her than Christianity.”

Mrs Ruoff belie­ves the pro­blem with the growth of Islam in Bri­tain is that some com­mu­nities do not inte­grate, and that some immi­grant imams do not learn Eng­lish, lead­ing to segregation.

She fears that if these com­mu­nities intro­duce Isla­mic law, all non-Muslims and women will be treated as second-class citizens by them.

Islam is real threat to church, says Synod member
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.