Hvordan eliminere en politisk motstander

Hans Rustad

Oppo­si­sjons­le­de­ren i Malay­sia, Anwar Ibra­him, søkte til­flukt i den tyr­kiske ambas­sa­den lør­dag natt. Påtale­myn­dig­he­ten ankla­ger ham for å ha vold­tatt en med­ar­bei­der. Med­ar­bei­de­ren inn­le­verte anmel­delse for “sodo­mi­se­ring” bare noen timer i for­veien. Ibra­him avfeier ankla­gene som det rene tøv. Han sa han har mot­tatt opp­lys­nin­ger som gir ham grunn til å frykte for sitt liv.

For nøy­ak­tig ti år siden ble Ibra­him ankla­get for det samme. Homo­sek­su­ell omgang er straff­bart med 20 års feng­sel i det muslimsk-dominerte Malay­sia, selv om det skjer frivillig.

Det kan virke som om homo­sek­su­elle ankla­ger er et våpen for å få ram på en poli­tisk mot­stan­der, og det sier noe om hvor far­lig slike lover er i et kor­rupt poli­tisk styre.

I 1998 var Ibra­him vise­stats­mi­nis­ter under Mahat­hir Moha­mad, og lå an til å bli hans etter­føl­ger. Så kom ankla­gene om homo­sek­su­ali­tet, og ibra­him ble kas­tet i feng­sel. Han har aldri inn­røm­met noen ting, og kona har slåss for hans sak. Høy­este­rett annu­lerte dom­men for homo­sek­su­ali­tet i 2004. Ibra­him har siden gjort poli­tisk come­back. Treparti-koalisjonen hans vant 82 av 222 plas­ser ved val­get 8. mars, og til­delte regje­rings­par­tiet Nasjo­nal Front et sjokk.

Nasjo­nal Front har styrt Malay­sia siden 1957, og det sier det meste. Alle mid­ler tas i bruk for å knekke oppo­si­sjo­nen, og homo­sek­su­ali­tet er det laveste av lave våpen.

Men Ibra­him har sterke ven­ner. Han står på god fot med Tyr­kias stats­mi­nis­ter Recep Tayyip Erdo­gan, og er nevnt til topp­job­ber i FN-systemet.

Malay­sian oppo­sition lea­der denies sodomy claim
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.