Angrer ingenting

Hans Rustad

Samir Kun­tar gjen­nom­førte et av de mest beryk­tede ter­ror­an­gre­pene i Israel. Nå slip­per han tro­lig ut, i en fange­ut­veks­ling mel­lom Hiz­bol­lah og Israel. Hiz­bol­lah får Kun­tar og flere andre, mens Israel kun får utle­vert likene av to to sol­da­ter som ble kid­nap­pet da Hiz­bol­lah gjen­nom­førte rai­det som utløste kri­gen som­meren 2006. Mange israe­lere er betenkt. Isra­elske for­eldre og pårø­rende skal vite at myn­dig­he­tene aldri gir opp å få deres kjære hjem. Men regje­rin­gen trodde sol­da­tene var i live, og i Liba­non jub­ler HIz­bol­lah. De ser på fri­gi­vel­sen av Kun­tar og de andre som en seier. Og Kun­tar ang­rer ingen­ting. Både poli­tisk og moralsk er inn­ven­din­gene sterke.

There will be much sad­ness in Israel, much humi­lia­tion con­si­de­ring the cele­bra­tions that will be held on the other side.”

Indeed, wit­hin min­utes of the deci­sion, Al Manar, the Hez­bol­lah tele­vi­sion sta­tion, hai­led it as evi­dence of the group’s power, “What hap­pe­ned in the pri­so­ner issue is proof that the word of the resi­stance is the most fai­th­ful, stron­gest and supreme,” Hezbollah’s exe­cutive coun­cil chief, Hashem Safied­dine, was quoted as saying.

The July 12, 2006 raid by Hez­bol­lah into Israel that took the two sol­di­ers cap­tive was aimed at sei­zing bar­gai­ning chips in the group’s effort to free Mr. Kun­tar and the seve­ral other Lebanese held by Israel.

Mr. Kun­tar was part of a cell that in 1979 rai­ded the northern Israeli town of Naha­riya, shoo­ting dead Danny Haran while his daugh­ter Einat, 4, watched, then smash­ing the girl’s head, kil­ling her as well. Mr. Haran’s wife, Smadar, hid with their 2-year-old daugh­ter and acci­den­tally suffo­cated her to death in an effort to stop her from cry­ing out.

Mr. Kun­tar has said he regrets not­hing and will rece­ive a hero’s wel­come when he returns, which is part of what cau­sed the hesi­ta­tion among Israel’s security estab­lish­ment, many of whom recom­men­ded rejec­ting the deal. But the Gold­was­ser and Regev fami­lies mounted a highly effec­tive cam­paign sup­ported by vast num­bers of Israe­lis who want to know that if their child­ren fall in battle, the state will spare not­hing to secure their return.

Israel Swaps Pri­so­ners for Sol­di­ers’ Bodies
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.