Snakket ikke med pressen på en uke

Hans Rustad

Av de to kan­di­da­tene McCain/Obama er det John McCain som er den spon­tane og umid­del­bare. Man må ikke for­veksle rocke­kon­sert­pre­get hos Barack Obama med spon­ta­ni­tet. Det hele er nøye regis­sert og Obama har et mer reser­vert for­hold til pres­sen, skri­ver AP i en sammenligning.

Mens McCain liker små for­sam­lin­ger hvor han slip­per folk tett innpå seg, tri­ves Obama best i det store for­ma­tet. Etter møtet har McCain all­tid plass til pres­sen, og de invi­te­res om bord på bus­sen eller flyet.

Obama deri­mot hol­der mediene på avstand. At Obama liker å ha ting under kon­troll, og leg­ger avstand til pres­sen, var den mest opp­sikts­vek­kende opp­lys­nin­gen. For ikke lenge siden gikk det en hel uke uten at han tok spørs­mål. Det er lenge i en valg­kamp. AP sier sti­len under en valg­kamp sier noe om hvor­dan vil bli som pre­si­dent. Akku­rat på dette punkt - åpen­het over­for mediene, vil Obama kan­skje ikke være den nye giv som ellers lover.

After­ward, with his full Secret Ser­vice detail in tow and limi­ting his move­ments, he wor­ked the metal bar­riers that kept the crowds at bay, shaking hands, giving out hugs, pos­ing for pic­tu­res and sig­ning auto­graphs. Many fans stretch their arms out to try to touch him; some end up in tears.

He was hardly as open with the media; at one point, it had been more than a week since Obama answe­red the ques­tions of repor­ters who trave­led with him. He did do some inter­views with local media, though all but ignored the natio­nal media, save for buy­ing repor­ters a couple of pies at a family style res­tau­rant after gre­eting voters there.

At one diner stop, Obama brist­led when a repor­ter tried to ask him a ques­tion: “Why can’t I just eat my waffle?”

In a sign of what may be coming, Obama star­ted taking a dif­fe­rent approach this week: he’s opted for smal­ler set­tings with voters and he’s been more avai­lable to the media.

Dif­fe­ren­ces between McCain and Obama go well beyond the obvious
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.