Wright - knusende for Obama

Hans Rustad

Pas­tor Jere­miah Wright har de siste dagene gitt flere inter­vjuer der han gjen­tar noen av de eks­treme stand­punk­tene som vakte opp­sikt. Han sier at det kan godt være AIDS er skapt av den ame­ri­kanske regje­ring for å utrydde svarte. Barack Obama rea­gerte idag med sinne og skuffelse.

Opp­ta­kene av reve­rende Wrights utta­lel­ser kos­tet Obama en hel del. Han måtte kjempe for å gjen­vinne til­lit. Han holdt i den for­bin­delse den vik­tige talen i Phi­ladel­phia om rase og under­stre­ket at han ikke delte Wrights syn på USA og Israel. Han sa det ikke var den Wright han kjente.

Wright har lig­get lavt en måneds tid, men gjen­tar nå noen av de samme stand­punk­tene, uten blygsel.

After weeks of stay­ing out of the pub­lic eye while cri­tics lam­ba­s­ted his ser­mons, Wright made three pub­lic appea­ran­ces in four days to defend him­self. The for­mer pas­tor of Tri­nity Uni­ted Church of Christ in Chi­cago has been com­ba­tive, pro­vi­ding color­ful com­men­tary and fee­ding the story Obama had hoped was dying down.

On Mon­day, Wright cri­ti­cized the U.S. govern­ment as impe­ria­list and stood by his sugge­stion that the Uni­ted Sta­tes invented the HIV virus as a means of geno­cide against minori­ties. “Based on this Tuskegee expe­ri­ment and based on what has hap­pe­ned to Afri­cans in this coun­try, I believe our govern­ment is capable of doing any­thing,” he said.

Wright anty­det også at Obama for syns skyld måtte ta avstand fra ham, men at det var “poli­tics”. Der­med la han dob­bel sten til byrden.

And per­haps even worse for Obama, Wright sug­ge­sted that the church con­gre­gant secretly concurs.

If Sena­tor Obama did not say what he said, he would never get elected,” Wright said. “Poli­ti­ci­ans say what they say and do what they do based on electa­bi­lity, based on sound bites, based on polls.”

Det gjorde at Obama denne gang måtte gå kraf­ti­gere ut, og ta avstand fra Wright som per­son, noe han i første omgang ikke gjorde. Obama sa han først idag ble klar over hvor gra­ve­rende saken var. Det kan ha vært kost­bare timer.

I am out­ra­ged by the com­ments that were made and sadde­ned by the specta­cle that we saw yester­day,” Obama told repor­ters at a news con­fe­rence.
..
Obama stated flatly that he doesn’t share the views of the man who offi­ci­a­ted at his wed­ding, bap­tized his two daugh­ters and been his pas­tor for 20 years. The title of Obama’s second book, “The Audacity of Hope,” came from a Wright sermon.

What became clear to me is that he was pre­sen­ting a world view that con­tra­dicts who I am and what I stand for,” Obama said. “And what I think par­ti­cu­larly ange­red me was his sugge­stion somehow that my pre­vious den­un­cia­tion of his remarks were somehow poli­ti­cal pos­turing. Any­body who knows me and any­body who knows what I’m about knows that I am about try­ing to bridge gaps and I see the com­mo­na­lity in all people.“
..
On Tues­day, Obama sought to dis­tance him­self furt­her from Wright.

I have been a mem­ber of Tri­nity Uni­ted Church of Christ since 1992, and have known Reve­rand Wright for 20 years,” Obama said. “The per­son I saw yester­day was not the per­son that I met 20 years ago.”

Obama said he heard that Wright had given “a per­for­mance” and when he watched news accounts, he rea­lized that it more than just a case of the for­mer pas­tor defen­ding himself.

His com­ments were not only divi­sive and destruc­tive, I believe they end up giving com­fort to those who prey on hate,” Obama said. “I’ll be honest with you, I hadn’t seen it” when reac­ting initi­ally on Mon­day, he said.

Men når Obama sier at han ikke kjente denne siden ved Wright, kan kri­ti­kerne vise til opp­ta­kene av tid­li­gere pre­ke­ner. De kan spørre om det er noe feil med dømme­kraf­ten til Obama. Om den først våk­ner når det ram­mer ham selv.


Obama says he’s out­ra­ged by for­mer pastor’s com­ments
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.