Wright - hvorfor nå?

Hans Rustad

Pas­tor Jere­miah Wright er seg selv, later ikke som. I en kirke der folk kjen­ner ham og hans måte kan det fun­gere, men på riks­plan blir de samme utta­lel­sene ødeleg­gende. Wright stilte opp på den nasjo­nale presse­klub­ben i Wash­ing­ton og fikk spørs­mål om de kon­tro­ver­si­elle tema­ene. Han vek ikke unna, og gjen­tok ting om USA som han må vite ska­der Obama.

Far­ra­khan: Mr. Wright praised Mr. Farrakhan’s abi­lity to get 1 mil­lion people to march on the Wash­ing­ton Mall. Then, he added:

“He is one of the most impor­tant voi­ces in the 20th and 21st cen­tury; that’s what I think about him. I said, as I said on Bill Moy­ers, when Louis Far­ra­khan speaks it’s like E.F. Hutton speaks. All black Ame­rica lis­tens. Whether they agree with him or not, they listen.

Now, I am not going to put down Louis Far­ra­khan any more than Man­dela will put down Fidel Castro. You remem­ber that Ted Kop­pel show where Ted wan­ted Man­dela to put down Castro because Castro is our enemy, and he said, “You don’t tell me who my ene­mies are; you don’t tell me who my fri­ends are.”

Louis Far­ra­khan is not my enemy. He did not put me in chains, he did not put me in slavery, and he didn’t make me this color.

The 9/11 Remarks:

On the excerpt of his ser­mon after the Sept. 11 attacks when he remar­ked that the “chick­ens were coming home to roost,” Mr. Wright first chi­ded the ques­tio­ner for not having lis­te­ned to the entire sermon.

“Well, let me try to respond in a non-bombastic way.
If you heard the whole ser­mon, first of all, you heard that I was
quo­ting the ambas­sador from Iraq. That’s No. 1. But No. 2, to quote the Bible, “Be not dece­i­ved; God is not mocked, for what­so­e­ver you sow that you also shall” — (he held his hand to his ear and the audience shouted “Reap!”)

Jesus said, “Do unto others as you would have them do unto you.” You can­not do ter­ro­rism on other people and expect it never to come back on you. Those are bibli­cal prin­cip­les, not Jere­miah Wright bom­ba­s­tic divi­sive principles.

The Remarks About America:

The govern­ment of lea­ders, those — as I said to Barack Obama, my mem­ber — I’m a pas­tor; he’s a mem­ber. I’m not a “spi­ri­tual men­tor” — hoo­doo. I’m his pas­tor. And I said to Barack
Obama last year, “If you get elected, Novem­ber the 5th I’m coming
after you, because you’ll be repre­sen­ting a govern­ment whose poli­cies grind under people.” All right? It’s about policy, not the Ame­ri­can people.

And if you saw the Bill Moy­ers show, I was tal­king about, alt­hough it got edi­ted, I was — do you know, that’s bibli­cal? God doesn’t bless eve­rything. God condemns somet­hing. And D-E-M-N, demn, is where we get the word damn. God damns some practices.

De som kjen­ner koden vet kan­skje at Wright ikke mener det helt på den ver­ste måten, at det er en jive-bibelsk måte å snakke på som svarte for­står, men ikke andre. At han gjen­tar dette midt i valg­kam­pen, er vans­ke­lig å for­stå. Det er ikke cool, det er ødeleg­gende for Obama.


Wright Defends Church and Blasts Media
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.