Serbia bryter med Norge

Nina Hjerpset-Østlie

Ser­bia bry­ter de diplo­ma­tiske for­bin­del­sene med Norge, etter at Norge aner­kjente Koso­vos selv­sten­dig­het i stats­råd på fre­dag. Ser­bia mener den norske aner­kjen­nel­sen stri­der mot inter­na­sjo­nal folke­rett, og har til­bake­kalt ambas­sa­dør Vla­dislav Mladenovic:

Ambas­sa­dø­ren er skuf­fet over Nor­ges reak­sjon på Koso­vos erklæ­ring om uavhengighet.

- Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle havne i denne situa­sjo­nen, og jeg er natur­lig­vis vel­dig skuf­fet, sier Vla­dislav Mladeno­vic til Aftenposten.no.

I februar ble det klart at Norge støt­ter Koso­vos løsrivelse.

- Det inter­na­sjo­nale sam­fun­net må stå sam­let for å sikre sta­bi­li­tet på Bal­kan. Der­for vil også Norge aner­kjenne Kosovo, sa uten­riks­mi­nis­ter Jonas Gahr Støre til NTB da.

Mladeno­vic synes det er sør­ge­lig at de poli­tiske bån­dene mel­lom de to lan­dene nå er brutt.

Mladeno­vic gir uttrykk for at han mener Norge begår en ulov­lig hand­ling ved å aner­kjenne Kosovo som en uav­hen­gig stat, og mener at den eneste løs­nin­gen på det diplo­ma­tiske brud­det er om Norge trek­ker aner­kjen­nel­sen tilbake.

- Dette er ikke noe nord­menn kan være stolte av. Det minste Norge kan gjøre er å respek­tere Ser­bias lande­gren­ser. Da kan vi gjen­opp­rette kon­tak­ten, sier Mladenovic.

Han sier at ser­biske myn­dig­he­ter kom­mer til å klage saken inn for den FNs inter­na­sjo­nale dom­to­len i Haag, for å bedømme om Koso­vos løs­ri­velse er lov­lig eller ikke.

- Jeg håper Norge støt­ter dom­sto­lens avgjø­relse, sier han.

Men han er sik­ker på én ting: Ser­bia kom­mer aldri til å god­kjenne Koso­vos uav­hen­gig­het.
- Du må huske at det var i Kosovo at sta­ten Ser­bia ble født.

Russ­land støt­ter Ser­bias stand­punkt over­for løs­ri­vel­sen av Kosovo, og har for­dømt samt­lige vest­lige lands aner­kjen­nelse av landet.

Aften­pos­ten: Ser­bias ambas­sa­dør: - Trist å reise hjem
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.