Opprør blant danske prester

Hans Rustad

En bred alli­anse av 84 danske pres­ter pro­te­ste­rer mot at Danske Pres­ters Råd gir et posi­tivt svar på 138 mus­limske lær­des ønske om en dia­log mel­lom islam og kris­ten­dom­men. De 84 mener vik­tige for­skjel­ler til­dek­kes, og at det der­for ikke kan bli en opp­rik­tig dialog.

138 mus­limske tals­menn sendte i fjor høst et brev til kir­kene i Europa, og ba om sam­ar­beid og for­stå­else. I bre­vet ble det under­stre­ket at kris­ten­dom og islam har mye fel­les. Danske Pres­ters Råd ga et posi­tivt svar.

Under­skri­verne af det nye brev mener, at kirke­rå­dets brev går alt for langt med hen­syn til, hvad der teo­lo­gisk og etisk for­ener kris­ten­dom og islam. De to reli­gio­ner er sna­rere hin­an­dens mod­sæt­nin­ger, lyder det.

Det er teo­log Katrine Win­kel Holm og sogne­præst Jesper Bacher, begge med­lem­mer af Islam­kri­tisk Netværk, som har taget ini­tia­tiv til det nye åbne brev, som skal vise, at der er fors­kel­lige syn på sam­ek­sis­ten­sen mel­lem kris­ten­dom og islam blandt danske teo­lo­ger.
..
Under­skrif­terne på det nye brev udgør en alli­ance så bred, at man sjæl­dent har set magen til det i dansk kirke­liv. Der er præs­ter fra den tide­hvervske fløj, fra den grundt­vigske midt­bane og fra høj­re­flø­jens mis­sions­be­væ­gelse. Mor­ten Kvist, grundt­vigsk valg­me­nig­heds­præst og med­lem af Det Etiske Råd, har fun­det det nød­ven­digt at skrive under på det åbne brev.

– Så vidt jeg kan se, er der ikke noget, der teo­lo­gisk for­ener kris­ten­dom og islam. Det er vig­tigt at mar­kere, at reli­gions­dia­log er flere fors­kel­lige ting. Den bedste bag­grund at leve side om side på er at få de fors­kelle frem, som reelt deler van­dene. Så ved man, hvor man har hin­an­den. Men hvis de mus­limske lærde kunne komme med en auto­ri­ta­tiv udlæ­gning af visse ste­der i Kora­nen, som ikke læn­gere legi­ti­me­rer vol­den, så ville det da være rig­tig godt, siger Mor­ten Kvist, som under­stre­ger, at fors­kel­lene i reli­gion ikke bety­der, at man ikke skal snakke sammen.

På høj­re­flø­jen har lek­tor ved Menig­heds­fa­kul­te­tet i Århus, Cars­ten Vang, også valgt at skrive under.

– Det er vig­tigt med en klar røst ind i debat­ten om for­hol­det mel­lem islam og kris­ten­dom og om de ste­der, hvor vi taler, og må tale, ander­le­des, end mus­li­mer gør det. Jeg ved fra mange rej­ser, at de kristne lider mange ste­der i Mel­le­møs­ten. Der­for fore­kom­mer det mig en smule dob­belt, når de mus­limske lærde hen­ven­der sig og præ­sen­te­rer islam som en fre­dens reli­gion, når man på den anden side åbent bifal­der, at mus­li­mer, som bli­ver kristne, skal for­føl­ges og i visse til­fælde slås ihjel. Fordi det nye brev tager det aspekt op, vil jeg gerne støtte det, siger Cars­ten Vang.

Præste­op­rør over brev til mus­limske lærde
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.