Hege vs. Åmås

Hans Rustad

Hvor­dan kan Aften­pos­ten gi første­pris i kro­nikkon­kur­ran­sen i Mang­foldåret til Mohammad Usman Rana? Kjen­ner de ikke hans meritt­liste? Hege Stor­haug gjør det og ram­ser opp i Aften­pos­ten. En mør­ban­ket Knut Olav Åmås stil­ler til debatt mot Hege i “Her & Nå” og mis­ter både munn og mæle.

Hva skal han si? Det vir­ket ikke som om Åmås og Aften­pos­ten har tenkt gjen­nom kri­tik­ken de kom til å møte ved å pre­miere Ranas angrep på det åpne sam­funn, som rela­ti­vis­tisk og deka­dent. Det tyder på et svært over­fla­tisk for­hold til saken. Det kan virke som om Åmås behand­ler debat­ter som en lek. At han ikke for­står at isla­misme er død­sens alvor. Hege spør også om han er klar over hva han leker med:

At debatt­re­dak­tø­ren, som er åpen homo­fil, pro­mo­te­rer en per­son som nær sagt vil ta livet av ham, gjør situa­sjo­nen full­sten­dig absurd og makaber.

Det er ube­ha­ge­lig å dra inn folks sek­su­elle leg­ning i en debatt, men grun­nen er at Rana og hans like­sin­nede har et syn som omfat­ter hele til­væ­rel­sen, og den har ikke plass til homo­file. De eksis­te­rer ikke. Det fikk vi nylig demon­strert da de ikke kunne for­dømme døds­straff mot homofile.

Rana og der­med Aften­pos­ten stil­ler seg lage­lig til for hugg:

For hvem er Rana?

I debat­ten i fjor om døds­straff for homo­file klarte ikke Rana å ta avstand fra at homo­file dre­pes i Iran, i tråd med sha­ria. Rana er tid­li­gere leder av Mus­limsk stu­dent­sam­funn (MSS), og Pakis­tansk Stu­den­ter­sam­funn (PSS). I 2006 pro­mo­terte både MSS og PSS den indiske isla­mis­ten Zakir Naik ved en film­frem­vis­ning. Naik sier ja til fler­ko­neri. Mus­limske kvin­ner kan kun gifte seg med muslimer.

Et sha­ri­a­styrt sam­funn.
Fra­falne skal straf­fes med døden, homo­file likeså, med mer. I 2006 arran­gerte MSS også fore­drag med Zul­qa­r­nain Madni, titu­lert av MSS som “bror”. Madni sto frem i NRK Brenn­punkt med visjo­nen om et sha­ri­a­styrt sam­funn, sam­fun­net Muham­med skapte for bedui­nene på den ara­biske halvøy på 600-tallet.

I 2004 invi­terte MSS en av Pakis­tans fremste isla­mis­ter, Qazi Hus­sain Ahmed, til fore­drag. Ahmed leder Pakis­tans største isla­mis­tiske parti, Jamaat-e-Islami. Han sym­pa­ti­se­rer med Taliban.

Islam er islam, hvor­dan kan du være seku­lær og mus­lim?” Dette sa Rana til dagbladet.no 16. februar 2006. I samme avis talte Rana varmt for at Norge inn­fø­rer sha­ria i fami­lie­an­lig­gen­der, der han spe­si­fikt nevnte skils­misse (21. juni 2006). Det betyr at mus­limske kvin­ner fra­rø­ves ret­ten til å tre ut av ekte­ska­pet på linje med mannen.

Det later ikke til at Åmås og de to andre redak­tø­rene for­sto hvem de ga pri­sen til. Åmås bab­let noe om at han tar opp hvor­dan det er å være reli­giøs i et moderne sam­funn, men Stor­haug kut­tet ham kon­tant av: ikke dra inn kristne, sa hun. Dette hand­ler om noe helt annet. Det hand­ler om de som vil regu­lere hele sam­fun­net, først ved å tvinge gjen­nom vil­jen for seg selv, og i neste omgang på alle andre.

Pro­gram­le­der Kari Sørby var opp­lagt og gjorde det vans­ke­lig for Åmås ved å gå inn på sam­men­lig­nin­gen mel­lom isla­misme og nazisme. Bare det at hun gjorde det er kryss i taket. Det tyder på at noen har for­stått at dette ikke er et van­lig bede­hus­miljø. Når Åmås der­for fikk spørs­mål om han ville tryk­ket en nazis­tisk kro­nikk, greide han ikke svare.

Åmås for­søkte seg med at han kun var pub­li­sist, ikke debattør som Stor­haug. At det var to ulike rol­ler. Men Stor­haug kunne bare inn­kas­sere poen­gene: Åmås og Stang­helle har pre­mi­ert isla­mis­tiske syns­punkt på sam­fun­net. Har de tenkt over hvil­ket sig­nal de sen­der? Sva­ret var åpen­bart nei, det har de ikke.

Hvil­ket maka­bert svik!
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.