Sverige: Sosial-demokraterna anklages for brudd på ytringsfriheten

Nina Hjerpset-Østlie

Den assyr-syrianske for­enin­gen i Sve­rige ankla­ger Mona Sah­lin og Sosial­de­mo­kra­terne for brudd på ytrings­fri­he­ten etter at for­enin­gen ble tvun­get til å fjerne en pla­kat som kunne krenke tyr­kiske gjester.

Sah­lin skulle holde en som­mer­tale i inn­vand­rer­tette Bot­kyrka, og par­tiet Sosial­de­mo­kra­terna hadde invi­tert flere inn­vand­rer­for­enin­ger til å stille med paro­ler. Assyr-syriansk for­ening stilte imid­ler­tid med paro­len “Erkjenn folke­mor­det”, som ret­ter seg mot det nåvæ­rende Tyr­kias mang­lende erkjen­nelse av folke­mor­det det davæ­rende Otto­manske riket begikk på over en mil­lion kristne assy­rer og arme­nere under 1.ste ver­dens­krig. Da arran­gø­rene fra Sosial­de­mo­kra­terne mente at pla­ka­ten ville krenke til­stede­væ­rende tyr­kiske for­enin­ger ble den for­langt fjer­net for å unngå en konfrontasjon.

– Det stri­der inte mot den social­de­mo­kra­tins ideo­login. Var­för ska vi ta ner ban­de­rol­len? Har vi inte rätt att kräva lite soli­da­ri­tet när Mona Sah­lin kom­mer? Har vi inte rätt att fram­föra den här åsik­ten när hon kom­mer? Frå­gar sig George Bary­awnu, från den assyr-syrianska föreningen.

Jens Sjöström, social­de­mo­kra­tisk topp­man i Bot­kyrka, var den som bad om att pla­ka­tet skulle tas bort. Han vill inte kom­men­tera inci­den­ten i vän­tan på ett möte med före­nin­gen. Men han för­kla­rar att arrangö­rerna ville und­vika en kon­fron­ta­tion mel­lan olika grup­per under Mona Sah­lins tal.

Den social­de­mo­kra­tiske riks­dags­man­nen Yil­maz Kerimo, själv med assyr-syriansk bak­grund, vill inte uttala sig om den aktu­ella händelsen.

Men han låter för­stå att de lokala parti­funk­tionä­rerna gjorde fel.

– Yttrande­fri­he­ten ska gälla så länge det fram­förda bud­ska­pet inte går emot parti­lin­jen, säger Yil­maz Kerimo till Ekot.

George Bary­awnu fra den assyr-syrianske for­enin­gen mener at Sosial­de­mo­kra­terne må lære seg å hånd­tere sen­si­tive spørs­mål som fin­nes mel­lom ulike inn­vand­rer­grup­per, frem­for å sen­su­rere poten­si­elt kon­flikt­ska­pende ytringer:

– Det finns många olika folk­grup­per. Och i vissa fall vet poli­ti­kerna att vissa frå­gor kan skapa kon­flikt. Det är dem som måste lära sig han­tera de här situa­tio­nerna, säger George Bary­awnu från assyr-syrianska föreningen.

I Tyr­kia kan omtale av folke­mor­det få alvor­lige kon­se­kven­ser for den enkelte, og flere har blitt straffe­for­fulgt av tyr­kiske myndigheter.

Sve­ri­ges Radio: S ankla­gas bryta mot yttrande­fri­het
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.