Pakistanere er største gruppe

Hans Rustad

Pakis­ta­nere har gått forbi svens­kene og er nå største folke­gruppe i Norge. På tredje­plass kom­mer soma­liere og dansker.

Det viser en stu­die utar­bei­det av Sis­sel Hen­rik­sen ved Sta­ti­stiks sen­tral­byrå. Hun har sett på sys­sel­set­ting og utdanning.

Den viser at 60 pro­sent av pakis­tanske menn er sys­sel­satt, som er litt lavere enn sys­sel­set­tings­gra­den i befolk­nin­gen i Norge som hel­het - den er på 70 prosent.

De pakis­tanske kvin­nene utmer­ker seg med svært lav del­ta­kelse i arbeids­li­vet: Bare 30 pro­sent er i jobb. Det samme gjel­der tyr­kiske kvin­ner og kvin­ner fra Marokko.

Gene­relt øker sys­sel­set­tin­gen blant inn­vand­rere med antall år de har bodd i Norge. Men når det gjel­der de pakis­tanske kvin­nene mener Hen­rik­sen at den lave sys­sel­set­tin­gen kan ha ‘satt seg’.

Mange etter­kom­mere etter pakis­tanske inn­vand­rere skaf­fer seg nå høy­ere utdan­ning og jobb.

- Et stort spørs­mål er om de unge kvin­nene vil komme til­bake til arbeids­li­vet etter å ha fått barn, slik norske kvin­ner har gjort de siste tiårene, eller om de blir per­ma­nent borte fra arbeids­li­vet, sier Hen­rik­sen til forskning.no.

Soma­lierne har lav sys­sel­set­tings­grad, men er en rela­tivt fersk gruppe.

Fakta om 18 inn­vand­rer­grup­per i Norge




Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.