Die Zeit om norsk antisemittisme

Hans Rustad

Kva­li­tets­avi­sen Die Zeit har en artik­kel om anti­se­mit­tisme i Norge. Et his­to­risk til­bake­blikk: Grunn­lo­ven, para­graf 2 og senere Quis­ling. For­sik­tig hva gjel­der sam­ti­den. Sne­ier innom det avslut­nings­vis. For­fat­ter er en “skan­di­na­vist” som bor i Oslo og Berlin.

Men kan­skje kan artik­ke­len være et eksem­pel på at ideo­lo­giske tenden­ser i det lille lan­det mot nord også vinne opp­merk­som­het uten­for Nor­ges gren­ser. At det kan ten­kes at feks. behand­lin­gen av Israel og jødene vil bli behand­let av utlen­din­ger som lærer seg norsk. Det skal man ikke se bort fra og “alt” er elek­tro­nisk til­gjen­ge­lig. Posi­sjo­nen som freds­na­sjon for­plik­ter og det kan ten­kes at andre vil finne kor­re­la­sjo­ner som skurrer.

Vi kom­mer til­bake til art.


Das ver­bo­tene Land
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.