Bagdad kommer til London

Hans Rustad

Politi­men­nene som manu­elt des­ar­merte bom­ben i en for­latt Mer­ce­dez i sen­trum av Lon­don, avver­get en kata­strofe. Alvo­ret i situa­sjo­nen bare øker.

Både meto­den - en bil full av ben­sin, pro­pan­be­hol­dere og spi­ker, og målet: en natt­klubb full av kvin­ner, min­ner om Bag­dad. Bri­tisk politi er også uro­lige: de hadde ikke regis­tert at noe var på gang. Alar­men kom helt over­ras­kende på dem.

Det er andre gang det avslø­res pla­ner om å bombe en natt­klubb. Grup­pen som ble dømt tid­li­gere i år til livs­tids­feng­sel hadde pla­ner om å bombe natt­klub­ben Mini­s­try of Sound. Denne gan­gen var det natt­klub­ben Tiger Tiger som var målet. Et stort etab­lis­se­ment over flere eta­sjer. Det var kvin­ne­nes kveld, og 650 men­nes­ker i byg­nin­gen da alar­men gikk.

En ambu­lanse som hadde utryk­ning i et annet ærend fat­tet mis­tanke da de så det røk av en Mer­ce­dez som sto par­kert i nær­he­ten. Da poli­tiet kom til så de raskt at dette var en bil utstyrt som en bombe. Politi­fol­kene des­ar­merte bom­bene og bilen kunne taues inn for undersøkelse.

Sen­trum er stint av over­vå­kings­ka­me­raer, og poli­tiet tror de skal kunne spore bilens beve­gel­ser. En mann ble sett løpende fra bilen.

The attemp­ted attack comes as the cur­rent ter­ror threat against the UK is assessed as “severe,” the second hig­hest level, meaning that intel­li­gence ana­lysts con­si­der an attack highly likely. The hig­hest level, “cri­ti­cal”, means that an attack is expec­ted imminently.

Ear­lier this month security spot checks were intro­du­ced on petrol and che­mical tan­kers, cement mixers - and other vehic­les that could be used by suicide bom­bers - on key rou­tes into London.

That reflects increas­ing con­cern in the security ser­vices that UK ter­ro­rists might copy tac­tics used to deadly effect by insur­gents in Iraq.

Bom­bers in Bag­h­dad have blown them­sel­ves up in hijacked petrol tan­kers and, in at least three attacks this year, have used chlo­rine gas canis­ters in lorry bombs.

The checks follow a war­ning this year by Sir Ian Blair, the Metro­po­li­tan Police Com­mis­sio­ner, that “vehicle-borne weaponry is the grea­test dan­ger that we can face”. But Scot­land Yard said on June 6 that it had no spec­i­fic intel­li­gence to sug­gest that a lorry-bomb attack was immi­nent.
..
An al-Qaeda ter­ro­rist con­victed last year had been plan­ning vehicle-borne bomb attacks in Lon­don when he was arrested. Dhi­ren Barot ple­a­ded guilty to plot­ting a series of attacks, inclu­ding detai­led plans to pack stretch limou­si­nes with gas cylin­ders and explo­si­ves and deto­nate them in car parks beneath hotels or office blocks.


Lon­don car bomb ‘packed with nails and gas’
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.