Toleranse-fremstøt splitter de Radikale

Nina Hjerpset-Østlie

Tid­li­gere kul­tur­mi­nis­ter Else­beth Ger­ner Niel­sens tørkle-stunt ska­per strid internt i Dan­marks Radi­kale Venstre­parti. Den offent­lige debat­ten om betyd­nin­gen av det mus­limske hode­tør­kleet går høyt.

I for­bin­delse med at Dansk Folke­parti (DF) sam­men­lig­net tør­kleet med et nazi­sym­bol iførte Det Radi­kale Venstre­par­tis Ger­ner Niel­sen seg mus­limsk hode­be­kled­ning for å mar­kere mot­stand mot DF, og for å slå et slag for ytringsfriheten:

- Jeg ønsker at sætte fokus på ytrings­fri­he­den. At alle men­nes­ker i det danske sam­fund har ytrings­fri­hed. Det afgø­rende er, hvad de siger. Ikke hvad de har på hovedet, sagde Else­beth Ger­ner Niel­sen, der med hap­pe­nin­gen ønskede at mar­kere sin mod­stand mod Dansk Folkeparti.

- Der er his­to­risk set utro­lig mange kvin­der, der har båret tør­klæde, og det er ved at blive trend igen, sagde den tid­li­gere kulturminister.

Parti­fel­len Naser Kha­der går imid­ler­tid til fron­tal­an­grep på Ger­ner Niel­sen, og beskyl­der henne for å gå isla­mis­te­nes ærend. Stats­mi­nis­ter Anders Fogh er full­sten­dig enig i Kha­ders harde kritikk:

Han mener, at Else­beth Ger­ner Niel­sen sen­der et stærkt pro­ble­ma­tisk sig­nal med sin hap­pe­ning, og sam­ti­dig fin­der stats­mi­nis­te­ren det ufor­ståe­ligt, at et folke­tings­med­lem over­ho­vedet kan finde på sådan noget:

- Jeg har det grund­syns­punkt, at men­nes­ker kan gå klædt, som de vil, men i samme øjeblik, at man bru­ger sin påklæd­ning til at sende poli­tiske eller reli­giøse sig­na­ler i det offent­lige rum, må man også regne med, at så bli­ver ens hold­nin­ger under­kas­tet kri­tisk debat og analyse.

Det er klart, at Else­beth Ger­ner med sin hap­pe­ning sen­der et meget klart sig­nal. Et sig­nal, som er pro­ble­ma­tisk. Meget pro­ble­ma­tisk i for­hold til de kvin­der, for hvem det ikke er fri­vil­ligt at bruge tør­klæ­der. Der­for må jeg sige, at jeg fin­der det alde­les ufor­ståe­ligt, at et med­lem af det danske Folke­ting kan finde på sådan noget. For at sige det kort: Jeg er fulds­tæn­dig enig med Naser Kha­der, siger Fogh.

I en e-post til Ger­ner Niel­sen skri­ver Kha­der at de Radi­kale som parti all­tid har utford­ret reli­giøse dog­mer og all­tid har frem­met like­stil­ling. Han er meget skuf­fet over at en parti­felle ved å mar­kere mot­stand mot DF på denne måten har gått direkte over i en mot­satt, men like eks­trem retning.

Parti­le­der for det Radi­kale Venstre, Mari­anne Jelved, støt­tet Ger­ner Niel­sens mar­ke­ring og kalte den en suk­sess. Hen­nes hånd­te­ring av det kon­tro­ver­si­elle pr-stuntet blir nå kraf­tig kri­ti­sert av partifeller:

- Det er uden for tera­peu­tisk række­vidde at bringe Jelved til for­stå­else af, at hun går isla­mis­ter­nes ærinde og hun er med til at sætte de Radi­kale i bås, som et parti, der består af mere eller mindre socia­lis­tiske men­nes­ker, der har tabt vir­ke­lig­heds­for­nem­mel­sen, siger Per­nille Høx­bro, der er råd­mand på Fre­de­riks­berg, til Jylland-Posten i dag.

Per­nille Høx­bro bak­kes i sin kri­tik af hoved­be­sty­rel­ses­med­lem, Anders Thom­sen, der kal­der Ger­ners brug af tør­klæ­det som sym­bol for ytrings­fri­he­den “aparte”.

I dagens leder skri­ver Ber­ling­ske Tidende at den tid­li­gere kul­tur­mi­nis­te­ren mildt sagt er blitt en belast­ning for sitt eget parti, og at hun burde be offent­lig om unnskyldning.

Hun skulle alle­rede for længst i klare ven­din­ger have erkendt, at det var en tanke­torsk, og at hun først bag­ef­ter indså, at hen­des hand­ling kan risi­kere at få vidtræk­ke­nde ska­de­lige kon­se­kven­ser for de mil­lio­ner af unge mus­limske kvin­der, som hun med sin selv­gode hap­pe­ning fore­gav at yde en hjæl­pende hånd. Kvin­der i den mus­limske ver­den for hvem tør­klæ­det repræ­sen­te­rer ulig­hed og undertrykkelse.

I følge Ber­ling­ske Tidende er det bare en ufor­be­hol­den bekla­gelse som kan redde Ger­ner Niel­sens poli­tiske etter­mæle.
I mel­lom­ti­den ven­ter den danske offent­lig­he­ten i spen­ning på at den ansvar­lige ledel­sen i de Radi­kale skal treffe et klart valg om hvem som repre­sen­te­rer den poli­tiske linje i spørs­mål som berø­rer islam. Ber­ling­ske Tidende mener Naser Kha­der er det opp­lagte valget:

Men det burde ikke være nogen vans­ke­lig opgave. Naser Kha­der er så ind­ly­sende den repræ­sen­tant for par­tiet, der har mest ind­sigt i, hvad der rører sig i den isla­miske ver­den. Han er på dette område en poli­tisk kapaci­tet, man må regne med, og netop der­for læser man både i og uden for par­tiet hans vold­somme kri­tik af Else­beth Ger­ner Niel­sens tåbe­lige tørklæde-stunt med eks­tra interesse.

Jyl­lands­pos­ten: Fogh bak­ker Kha­der op i tørklæde-sag

Ber­ling­ske Tidende: Repræ­sen­te­rer Ger­ner eller Kha­der de Radi­kale?
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.