Barnefamilier flytter ut av de store byene

Hans Rustad

I Dan­mark flyt­ter barne­fa­mi­lier ut av stor­by­ene og ut i de mindre. De vil ha trygge lokal­miljø. Det nyter små­by­ene godt av: de får god til­gang på lærere og sykepleiere.

Økonomi veier tungt: det er blitt for dyrt å bo i stor­by­ene. Man kunne lagt til: i de områ­der som inn­fødte dans­ker ønsker å bo i. Stu­dien nev­ner ikke etniske pro­ble­mer og kon­sen­tra­sjon av befolk­nin­gen etter kul­tu­relle skille­lin­jer. Men det er neppe dris­tig å anta at det også spil­ler inn.

Unge børne­fa­mi­lier med mel­le­mind­koms­ter på mel­lem 250.000 og 300.000 kro­ner for­la­der Køben­havn, Århus og Odense til for­del for de større provinsbyer.

Tal fra Dan­marks Sta­ti­stik viser, hvor­dan denne gruppe bor­gere i løbet af de seneste 20 år er skrum­pet bety­de­ligt ind i stor­by­erne. For eksem­pel er der ble­vet godt 5000 færre af den gruppe i Køben­havns Kom­mune de sidste fem år, og i samme periode har kom­mu­ner som Hol­bæk, Ring­sted, Køge og Skæl­skør ople­vet en netto­til­flyt­ning på mel­lem 100 og 200 hver.
..
– Syge­ple­jers­ker, pæda­go­ger og lærere har en ind­komst, der giver dem råd til at bosætte sig i Ring­sted, siger direk­tør Tor­ben Lys­ter, der er ansvar­lig for børne-, kultur-, social- og sund­heds­om­rå­det i Ring­sted Kommune.

Ifølge ham ople­ver kom­mu­nens sko­ler jævn­ligt at blive ops­øgt af til­flyt­tede lærere, der uop­ford­ret søger job, og når sko­ler og dag­in­sti­tu­tio­ner annon­ce­rer efter med­ar­bej­dere, kom­mer der rig­tig mange ansøgninger.

Det er ikke kun de dyre bolig­pri­ser i stor­byen, der får små­børns­fa­mi­lierne til at flytte, lyder det fra adjunkt ved Køben­havns Uni­ver­si­tet Bir­gitte Mazanti, der står i spid­sen for et stort forsk­nings­pro­jekt om fami­li­ers bosteds­valg ved Cen­ter for Stra­te­gisk Byforsk­ning. Hun peger på, at de fors­kel­lige bofor­mer, som livet uden for stor­byen byder på, også er afgø­rende for de unge børne­fa­mi­li­ers udflyt­ning. For eksem­pel ønsker rig­tig mange at komme ud af byerne for at rea­li­sere nogle mere tra­ditio­nelle drømme om fami­lie­liv og nærmiljø.

Stor­by­ens pro­ble­mer er anner­le­des enn før. Mange av disse yrkene arbei­der med og møter hele tiden men­nes­ker. I Oslo er det blitt vans­ke­lig å fylle stil­lin­gene i poli­tiet. De unge søker ikke, eller søker seg vekk fra Oslo. Det ble vist til kje­de­lige vak­ter uten­for den isra­elske ambas­sa­denn i Aften­pos­tens artik­kel. Vi tror kan­skje det er andre årsaker.

Fami­lierne flyt­ter ud af storbyerne
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.