Tegningene - provoserer fortsatt

Hans Rustad

En stu­dent ved Clare Col­lege ved Cambridge-universitetet har måt­tet gå i dek­ning etter å ha tryk­ket en av de danske kari­ka­tur­teg­nin­gene av Muham­med i en studentavis.

Avi­sen til Clare Col­lege heter Clarei­fi­ca­tion, men var for anled­nin­gen omdøpt til Cru­ci­fi­ca­tion, fordi tema skulle være reli­giøs satire. På for­si­den var en av teg­nin­gene av Muham­med og bil­det av leder av stu­dent­for­enin­gen, med teksten:

The cap­tion below the cartoon of Moham­med bore the President’s name, and vice versa. Under­ne­ath the cap­tions was a sup­ple­men­tary com­ment insi­nua­ting that one was a “vio­lent paedop­hile” and the other was “a prop­het of God, a great lea­der and an example to us all”.

Men noe har åpen­bart skjedd med kli­maet, for spø­ken falt ikke i smak.

The pub­li­ca­tion of the cartoon pro­vo­ked anger in Cam­bridge. The Union of Clare Stu­dents has been rece­i­ving let­ters of com­plaint throug­hout the week from enra­ged stu­dents. The Vice-President of the Uni­ver­sity of Cam­bridge Isla­mic Society reacted to the publication’s con­tent with indig­na­tion. Speak­ing to Var­sity, he said, “I found the magazine hugely offen­sive. Cam­bridge has a well foun­ded reputation

for diver­sity, tole­rance and inclu­si­ve­ness and I was sur­prised to see such crude and una­bashed pre­ju­dice. Free­dom of expres­sion does not con­sti­tute a free­dom to offend and this cle­arly cros­ses the boun­dary of Isla­mop­ho­bia”. A second year Clarei­fi­ca­tion rea­der said “I can’t believe anyone would be so stu­pid. They are some of the most offen­sive things I have ever seen.”

Clare Col­lege tar sterk avstand fra bladet og har inn­le­det disiplinærsak.

Det inter­es­sante er at teg­nin­gene ikke har vært tryk­ket i noen bri­tisk pub­li­ka­sjon av betyd­ning, kun i stu­dent­avi­ser, og de er øyeblik­ke­lig blitt inn­dratt. Nokså spe­si­elt til å være et av trykke­fri­he­tens pionerland.

The only other Bri­tish pub­li­ca­tions to have printed the carto­ons are Y Llan, the magazine of the Church of Wales and Gair Rhydd, the Car­diff Uni­ver­sity stu­dent news­pa­per. Two hours after Gair Rhydd was printed, all copies were wit­hdrawn from cir­cu­la­tion and the edi­tors respon­s­ible were sus­pen­ded. The Car­diff paper had printed the cartoon to illust­rate a serious discus­sion of the impact of the riots in Denmark.

Danish cartoon printed at Clare

Sue Black­more synes saken er lat­ter­lig. Satire har all­tid vært en del av stu­dent­li­vet. Vi snak­ker om et stu­dent­blad, som man kan velge å lese eller ikke.

We are tal­king here about a stu­dent magazine read by a hand­ful of stu­dents at one col­lege at one uni­ver­sity. Stu­dent magazi­nes have always been sati­ri­cal and satire hurts. The pre­si­dent of Clare stu­dents might have been offen­ded too, along with any other stu­dents who get picked on by their stu­dent mag.

And free­dom of thought is fun­da­men­tal to edu­ca­tion, scholarship, and lear­ning - all the things that Cam­bridge Uni­ver­sity should be stan­ding up for. Great thin­kers and scien­tists are always offen­ding people by overthrowing the dog­mas and false beliefs of the past. People were offen­ded at the thought that earth was not the centre of the uni­verse; they were offen­ded at the idea that moun­tains and rivers were created by natu­ral proces­ses; they were offen­ded at the idea that spec­ies were not immu­table and they were offen­ded at the sugge­stion that we humans might be descen­ded from apes. Happ­ily, in the end the evi­dence over­whel­med them.

Long live satire

In the name of aca­de­mic free­dom, Clare Col­lege, Cam­bridge, should have defen­ded the pupil respon­s­ible for prin­ting carto­ons depic­ting Muhammad.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.