Viser ansikt

Hans Rustad

Det er i detal­jen de tyran­niske regi­mene viser sitt sanne ansikt. Detal­jen er i dette til­felle hva de sten­ger på inter­nett. I Kina er nett­si­dene til bri­tiske og ame­ri­kanske dom­sto­ler blok­kert. I Saudi-Arabia får man ikke lese om ame­ri­kansk kvinnebevegelse.

Det er Nick Cohen som nev­ner disse eksemp­lene på hva dik­ta­tu­rene opp­le­ver som sen­si­tivt. På Cuba må ung­dom­men stille seg i kø foran nett­ca­feer hvor det føres streng kon­troll. Bare 2 pro­sent av befolk­nin­gen har til­gang til net­tet. Hva sier det om kommunistdiktaturet?

Men utgangs­punk­tet var den egyp­tiske blog­ge­ren som ble dømt til fire års feng­sel for å ha for­nær­met Muba­rak og islam.

The Cri­tic’, a blog by Abdel-Karim Nabil Sulei­man, 22, from Alex­and­ria, was a hybrid that stradd­led the two camps: half poli­ti­cal essay­ing, half diary. He attacked Egypt’s effec­tive dicta­tor Hosni Muba­rak and the reli­gious far right, but backed up his pole­mics with accounts of Isla­mists ran­sack­ing the liquor sto­res of Egyp­tian Chris­ti­ans. Last week, an Egyp­tian court sent­en­ced him to four years in pri­son for ‘insul­ting Islam and the Pre­si­dent’. The punish­ment was too mild for some. Egyp­tian Isla­mists wan­ted him dead.

Cohen har helt rett når han beskri­ver mot­stan­derne som “reli­gious far right”. Vi har en tendens til å fare lett over reli­giøse, som om deres anti­de­mo­kra­tiske kam­pan­jer var mindre stø­tende enn and­res. Deres anti-budskap plas­se­rer dem solid på den svarte høyre­si­den. Isla­mis­tene syn­tes ikke fire år var nok. De ville ha ham død. Var det noen som sa at det var Muba­rak som var mest krenket?

Under­tryk­kin­gen av inter­nett er til­ta­gende. Hvor er solidariteten?

A con­nected world pro­ves no threat to tyrants
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.