Tensta

Hans Rustad

Nalin Pek­gul er leder av sos­sar­nas kvinne­for­bund. Det var hun som fikk valgt Mona Sah­lin som Pers­sons etter­føl­ger. Pek­gul er tro­ende mus­lim. Det hun sier om utvik­lin­gen i Sve­rige er urovekkende.

Nett­opp fordi Pek­gul sit­ter i en sen­tral poli­tisk posi­sjon, er det verdt å lytte når hun sier at det er de eks­treme kref­tene som har vind i sei­lene. “– Det är mycket lät­tare att
rekry­tera en själv­mords­bom­bare i Sve­ri­ges invand­rar­täta föror­ter än i Istan­bul och Kairo.” Det er sterke ord. Dette er vårt sosial­de­mo­kra­tiske naboland.

Hen­nes beskri­velse av en vel­lyk­ket mus­lim er av en per­son som står alene: ikke 100 % god­tatt av stor­sam­fun­net og enda mindre av fun­da­men­ta­lis­ter. Hun beskri­ver dette som et kon­kret press i nær­mil­jøet: det kos­ter å stå for like­stil­ling. Kos­ter? Hvis det er kom­met dit at det kos­ter å gå moderne kledd og drive sport som gut­ter, har noe gått galt i folke­hem­met. Det betyr at det er kref­ter som øver et aktivt press for at jen­tene skal disi­pli­ne­res. Men tar sam­fun­net utfordringen?

Att vara kvinna i par­ti­ets inn­ersta krets, och i poli­ti­ken, har bli­vit lät­tare med åren; nuför­ti­den mär­ker Nalin Pek­gul säl­lan av någon man­lig makt­struk­tur. Men hon är också tro­ende mus­lim. Det är “tufft”, och för­do­marna många.
– Om du säger att du är svensk och kris­ten säger ingen “Jaha, du till­hör Knutby för­sam­ling”. Men om jag säger att jag är mus­lim, för­vän­tar sig alla i prin­cip att jag är fun­da­men­ta­list. Det är oer­hört krän­kande och förolämpande.

Sam­ti­digt berät­tar Nalin Pek­gul att hon är hårt ansatt av bok­stav­s­tro­gna mus­li­mer, för att hon inte bär sjal, har tagit avstånd från “tokighe­ter” som svenska Sharia­lagar och inte tycker att mus­limska ele­ver ska få slippa musi­k­un­der­vis­ning. Hon har länge var­nat för att reli­giösa fun­da­men­ta­lis­ter är på fram­marsch, och är “väl­digt oro­lig”.
– Det är mycket lät­tare att
rekry­tera en själv­mords­bom­bare i Sve­ri­ges invand­rar­täta föror­ter än i Istan­bul och Kairo.

För drygt ett år sedan berättade Nalin Pek­gul att hon och famil­jen tänkte flytta från Tensta. De bor fort­fa­rande kvar, men hon vill inte prata om saken offent­ligt. Bil­den av den egna föror­ten är emel­ler­tid dyster.

– Om du är tro­ende mus­lim, men har respekt för demo­kra­tin och tycker att kvinnor och män ska leva jämställda, kan du få en tuff match i Tensta. De extrema reli­giösa grup­perna blir bara star­kare, iden­ti­tets­lös­he­ten gör att många dras dit.
Ändå har Nalin Pek­gul inte tappat hop­pet, och pekar på två lös­nin­gar.
– Att stödja rätt kraf­ter och ge dem legi­ti­mi­tet. Den offent­liga debat­ten måste föras hela tiden, och van­liga mus­li­mer delta. Det är inte bara fana­ti­kerna som ska få repre­sen­tera oss.


Pakt skulle säkra kvinn­lig ledare
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.