Serbia frikjent

Hans Rustad

Det var folke­mord, men Ser­bia ble fri­kjent. En salo­mo­nisk dom, mente Richard Golds­tone, men sma­ker den ikke hel­ler av noe som kom­mer alt for sent, og er alt­for tamt?

Det er 14 år siden Sre­bre­nica og ver­dens­sam­fun­net har ennå ikke greid å få Ratko Mla­dic og Rado­van Karad­zic utle­vert. Man har aldri helt ment alvor. Carla Ponte har vært og er “furious”. Med god grunn. Hvis ver­dens­sam­fun­net, dvs. EU og USA, vir­ke­lig hadde vil­let, hadde de to sit­tet i spjeldet.

Hvor­for har det ikke skjedd? Har det noe med Ser­bia å gjøre? Det er vans­ke­lig å fri seg fra tan­ken at den halv­hjer­tede inn­sat­sen har samme årsak som pas­si­vi­te­ten under Bosnia-krigen: ofrene er fred­sæle mus­li­mer uten egen stat, og ser­berne har en stat og er selv­be­visste og har his­to­riske bånd til de alli­erte under annen ver­dens­krig. De er dess­uten kristne. Akku­rat hvor mye hver fak­tor har veid, er umu­lig å si. Men pas­si­vi­te­ten hadde neppe vært den samme hvis rol­lene var byt­tet om.

At retts­opp­gjø­ret har tatt så lang tid og ikke hatt full opp­back­ing fra alle EU-land, sier noe om hvor lite Europa har skjønt av det som skjedde på Bal­kan i 90-årene. Bos­nia er idag blitt et stort pro­pa­gan­da­num­mer for isla­mis­tene. De bru­ker det for alt det er verdt: mus­li­mer kan ikke stole på de kristne. Så lenge Mla­dic og Karad­zic er på fri­fot, vil disse argu­men­tene overbevise.

Hvis Sre­bre­nica vir­ke­lig var den ver­ste mas­sa­kren siden annen ver­dens­krig, hvor­for er ikke hoved­men­nene tatt? Folk føler at noe ikke stemmer.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.