Hva skjer i Frankrike?

Hans Rustad

For et par uker siden gikk en gjeng sorte afri­ka­nere (de kal­les slik for å kunne atskil­les fra nord-afrikanere av ara­bisk her­komst) gjen­nom den jødiske byde­len Marais i sen­trum av Paris og ropte “Død over jødene!”. Gjen­gen kal­ler seg Tribu-Ka og for­fek­ter rasis­tiske hold­ni­ger over­for ikke-sorte. Lede­ren, Kemi Seba, er tid­li­gere leder for Nation of Islam i Paris og har vært dømt for rasis­tisk hets.

Tribu-Ka, an orga­ni­sa­tion created in Decem­ber 2004 is oppo­sed to all con­tacts between blacks and non-blacks.

In February 2005 a dozen young men and women clai­ming to be part of the Tribu-Ka infil­trated a meeting of the Jewish-black fri­endship associa­tion and vigorously advised the Jews to cease all con­tacts with their “Khe­mite brothers”.

They also accu­sed the Jews of being the descen­dants of slave-traders, an accu­sa­tion repeated by con­tro­ver­sial comic Dieudonne Mbala Mbala, who is one of Tribu-Ka see as an inspiration.

Frank­ri­kes innen­riks­mi­nis­ter, Nicholas Sar­kozy, besøkte senere Marais for å mar­kere sin avsky mot hen­del­sen. Han er ikke den eneste som besøkte områ­det. Hvite høyre­eks­tre­mis­ter lus­ket også rundt, men visse uenig­he­ter angå­ende den rase­mes­sige over­le­gen­he­ten knyt­tet til hen­holds­vis hvit eller sort hud­farge ser fore­lø­pig ut til å ha hind­ret for­melt sam­ar­beid mel­lom hvite og sorte ekstremister.

Jødiske inn­byg­gere i Paris er lei av trus­lene fra eks­tre­mis­tene, enten de kom­mer fra nyna­zis­ter, Tribu-Ka eller jiha­dis­ter. Jødiske butikk- og café­ei­ere kri­ti­se­rer poli­tiet for all­tid å komme for sent når de rin­ger og ber om hjelp mot trus­ler og hærverk.

Sar­kozy har uttalt at han ønsker å skjerpe regel­ver­ket når det gjel­der straffe­for­føl­gelse av slike grup­per. Det er vel hel­ler få som mener at det vil ha noen effekt. Poli­tiet ser ut til å ha gitt opp:

Out­side the ORT school, where the minis­ter met with resi­dents, a dap­per gray-haired shop owner said, with dig­ni­fied regret, “It’s over for Jews in France.” And added, “The police told me … they said it’s over for us … they can’t handle this pro­blem.… It’s too late.”

Enkelte jødiske ung­dom­mer er av den opp­fat­ning at det eneste som hjel­per er for jøder å danne selv­for­svars­grup­per:

For­med in 2000, the Jewish Defense League - which has no ties to the U.S. Jewish Defense League - groups about 100 to 150 Jewish teens and young men to pro­tect their com­mu­nity, experts say.

Jews are fed up,” said a league mem­ber named Maxime who refu­sed to give his full name, say­ing he feared for his safety. “We’ve been nice for 30 years. Now, we gat­her and fight back.”

Om politi og myn­dig­he­ter synes å mangle vilje eller mot til å ta tak i pro­ble­mene, har de siste årenes hen­del­ser ført til økt sym­pati for jøder og israe­lere og mer nega­tive hold­nin­ger til mus­limsk for­stads­ung­dom som fore­trek­ker å bruke tiden til å van­da­li­sere og ødelegge frem­for å gå på skole. Car-B-Q-sesongen er på ingen måte over, selv om tal­let på bren­nende biler nå er nede i noen titalls pr. natt. Franske bor­gere er skremt over den destruk­tive aggres­si­vi­te­ten blant jiha­dis­tene; ter­ro­risme er ikke len­ger noen som bare ram­mer israe­lere og amerikanere.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.