Kokkvold sto oppreist

Hans Rustad

En av de få som kom­mer ut av Muhammed-saken med æren i behold er Presse­for­bun­dets gene­ral­sek­re­tær Per Edgar Kokkvold.

- Det som bekym­rer meg, er at noen prø­ver å redu­sere ytrings­fri­he­ten til å gjelde posi­tive og poli­tisk kor­rekte ytrin­ger. Til noe som i hvert fall ikke er kren­kende. Hvis det skal være slik at enhver som kan påbe­rope seg å være såret får et unn­tak fra ytrings­fri­he­ten, så blir det jo ikke mye igjen av den.

- Norsk presse må ta sin del av ansva­ret for å ha gitt inn­trykk av at den mus­limske ver­den er i opp­rør over teg­nin­gene. De som demon­stre­rer har aldri sett teg­nin­gene og de som orga­ni­se­rer demon­stra­sjo­nene dri­ter i dem. Hoved­an­sva­ret lig­ger hos de danske ima­mene som reiste rundt i den mus­limske ver­den med teg­nin­gene for å hisse opp stem­nin­gen.

At de demon­stre­rer, også at de bren­ner norske flagg, er helt greit. Men når de truer med vold og bren­ner ambas­sa­der, da er det ikke len­ger vi som må be om unn­skyld­ning. Vi må være på vakt mot men­nes­ker som mener at deres ideo­logi eller reli­gion ikke kan røres. Det vi ser i Midt­østen nå er en slags ara­bisk fascisme.

inter­vjuet av Jour­na­lis­ten, med den mis­vi­sende tit­tel:
Ytrings­fri­he­ten er ikke truet
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.