Jyllands-Posten: Har aldri tatt avstand

Hans Rustad

Jyllands-Posten har aldri tatt avstand fra at den tryk­ket teg­nin­gene, sier sjef­re­dak­tør Cars­ten Juste til Dagens Nyheter.

Både Gahr Støre og Dag­bla­det har skre­vet at Juste angrer.

Sedan letar Cars­ten Juste fram dagens num­mer av kon­kur­ren­ten Ber­ling­ske Tidene som skri­ver att Jyllands-Postens che­f­re­dak­tör “kas­tat in hand­du­ken” och ångrar pub­li­ce­rin­gen av Muhammedbilderna.

- Jävla jour­na­lis­ter, det är inte sant det som står, mut­trar Juste och höt­ter med tidningen.

- Visst har jag bekla­gat den oför­ut­sedda effek­ten av teck­nin­garna, men ald­rig tagit avstånd från själva pub­li­ce­rin­gen. Bil­derna står i full över­ens­stäm­melse med våra interna etiska reg­ler och med tryck­fri­hets­lag­stift­nin­gen, fast­slår han.

Men det mest alvor­lige er hva Juste sier om troen på en vel­lyk­ket integrasjon:

Många mus­li­mer jag talat med här i Dan­mark säger att den hätska reak­tio­nen inte hand­lar om teck­nin­garna, utan om mus­li­mers och andra icke-danskars mar­gi­na­li­se­ring i det danska samhället.

- Det tror jag inte på, säger che­f­re­dak­tören. Den här affären har ju expo­ne­rat mus­li­mer som vill bli sär­be­hand­lade, som vill skapa hat och mis­sämja. Det är ingen hem­lig­het att det finns extre­mis­tiska grup­per här i Dan­mark som utnyttjar att de bor i ett fred­lig tole­rant land - för det är precis vad Dan­mark är, oav­sett vad svens­kar och andra tycker. Jag vill också påpeka att vi för ett halvår sedan gjorde en spec­ial­bi­laga om islam i Dan­mark, som fick pris av EU som ett exem­pel på “utmärkt integrationsarbete”.

Vad har du lärt dig av “Muhammedaffären”?

- Jag har lärt mig ännu mer att upp­skatta humor och det danska kyn­net. Humor är en brist­vara i värl­den, fram­för allt hos er (i Sve­rige), säger che­f­re­dak­tören. I fråga om humor går det tio svens­kar på en dansk.

- Och så har jag kom­mit till den trå­kiga insik­ten att inte­gra­tion kanske är ett omöj­ligt pro­jekt. Den här affären visar att det finns en klyfta mel­lan den väs­ter­ländska männi­skan och den mus­limska värl­den som är större än Grand Canyon.

“Inte­gra­tion kanske omöjlig”
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.