Pakistan: Hvorfor hjelpen ikke kommer frem

Hans Rustad

Den nye regje­rin­gen anført av Jonas Gahr Støre for­sø­ker å mobi­li­sere folks ansvars­fø­lelse for jord­skjelv­of­rene i Pakis­tan. Bare 25 pro­sent av kal­ku­lert beløp er kom­met inn.

Gahr Støre mener Norge har et eks­tra ansvar på grunn av den pakis­tanske mino­ri­te­ten, og at hjelp vil kunne gi gode bieffekter.

Fra New York snak­ker Jan Ege­land om at jord­skjel­vet er verre enn tsu­na­mien. Akku­rat da skjel­vet hadde inn­truf­fet, sa han at man nå ikke kom til å gjøre samme feil om igjen som i Aceh. Man ville koor­di­nere bedre.

Ingen vil snakke om at Pakis­tan er en dys­funk­sjo­nell stat: at det nå kan dø langt flere av kold­brann og kulde enn selve skjel­vet skyl­des ikke man­gel på bidrag uten­fra, men man­ge­len på et appa­rat som fun­ge­rer innad i Pakis­tan. Pakis­tan er rett og slett en dys­funk­sjo­nell stat.

Det er ikke nytt. Men ingen tør å si det høyt.

For noen dager siden ble det meldt at islamske stif­tel­ser reiste rundt i biler og kas­tet ut mat­va­rer til folk i grøfte­kan­ten. Bilene var påmalt reli­giøse slag­ord. Noen fikk en haug mine­ral­vann, andre store meng­der kjeks. Flere har påpekt at det er dum­pet store meng­der utslitte, dår­lige klær som lig­ger i hau­ger og blir mugne.

Ja, folk behand­les som dyr, men det er ikke av vest­lige hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner, det er av lan­dets egne myndigheter.

VGs Freddy Ander­sen for­talte hvor­dan sol­da­tene sto som salt­støt­ter og så på lidende men­nes­ker, mens hau­gen av hjelp lå noen meter unna. De fore­tok seg ingen­ting. De hadde ikke fått ordre.

Pre­si­dent Mus­har­raf viste noe av den samme men­ta­li­te­ten i et inter­vju med BBC. Han ble spurt hvor­for man ikke hadde god­tatt Indias til­bud om store mili­tær­he­li­kop­tere med pilo­ter. -Fordi det var helt uak­tu­elt å slippe inn indiske pilo­ter, svarte Mus­har­raf. -Men ville det ikke vært bedre i dagens situa­sjon å slippe til de som kunne hjelpe, for­søkte inter­vjue­ren seg. Mus­har­raf gikk i fis­tel: -Å slippe inn et annet lands sol­da­ter i mili­tært område. Uten­ke­lig! Vi tren­ger dess­uten ikke heli­koptre, føyde han til. -Men jeg synes du nett­opp sa„, prøvde jour­na­lis­ten, men turde ikke fortsette.

De eneste innen­landske som skal være effek­tive er isla­mis­tene. De vet å mar­keds­føre at de gjør noe og myn­dig­he­tene ingenting.
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.