Erik Solheim kalles for SVs Quisling

Hans Rustad

I et debatt­fo­rum på SVs hjemme­si­der omta­les Erik Sol­heim som par­ti­ets Vid­kun Quis­ling. Selv en aka­de­mi­ker som Hans Ebbing sier Sol­heim er uskik­ket til å bekle noen stil­ling for par­tiet, fordi han sank­sjo­nerte en folke­retts­stri­dig krig. Han mener at NATO stan­set ser­ber­nes for­dri­velse av kosovoalbanerne.

Debat­ten er en storm i et vann­glass, men sier noe om venstre­si­dens moralske krise. For en fløy i SV står anti­ame­ri­ka­nis­men over alt. Også kosovo­al­ba­ner­nes liv.

– Det er klart at folk er bekym­ret. Parti­le­del­sen burde hatt såpass finger­spitz­ge­fühl at de ikke plas­serte Sol­heim i en så sen­tral posi­sjon som de har gjort ved å bruke ham i valg­kam­pen. Erik Sol­heim har vært med på å ta Norge med i en folke­retts­stri­dig krig. Da kan han ikke ha en stats­råds­post som har med denne type spørs­mål å gjøre, altså uten­riks­mi­nis­ter eller utvik­lings­mi­nis­ter, utdy­per Ebbing over­for Dagsavisen.

En ting er at Sol­heim til­lot seg et stort hand­lings­rom. Det vises i Dags­avi­sen til at han for åpen skjerm tok avstand fra prinsipp-programmet. Men det som vir­ke­lig fikk venstre­si­den i par­tiet til å gå amok, var at han og Kris­tin Halv­or­sen støt­tet NATOs krig mot Ser­bia. Da ble han fra­tatt rol­len som uten­riks­po­li­tisk talsmann.

Det er en skam­plett det er vans­ke­lig å vaske bort.

Len­ger til venstre var stand­punk­tene enda mer grum­sete, med pre­fe­ran­ser for serberne.

Det er få om noen som har for­søkt å se dette i et multi­kul­tu­relt per­spek­tiv. Hva sier det om soli­da­ri­tet i prak­sis? Er det noe som bare gjel­der hvis mot­stan­de­ren er USA, og/eller det skjer langt borte?

Norge “mis­tet” debat­ten om huma­ni­tære inter­ven­sjo­ner, og vår poli­tiske for­stå­else bærer preg av det.

Het­ses av sine egne på nettet
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.