Frifinnelse for fotballvold vekker oppsikt

Hans Rustad

Oslo ting­rett har fri­fun­net en 16-årig fot­ball­spil­ler som slo en mot­spil­ler fra Furu­set bevisst­løs. Saken vakte opp­sikt. Det hører med til sjel­den­he­tene at spil­lere på gutte­nivå slår hver­andre bevisstløse.

Den 15 år gamle Furuset-spiller har slitt med psy­kiske senskader.

Ting­ret­ten kom like­vel til at det ikke var grunn­lag for å dømme til­talte, fordi det var uklart hvor­vidt sla­get han utførte, var årsa­ken til for­nær­me­des ska­der. (VG)

Det var under en kamp på Alna­par­ken gress mel­lom Furu­set og Lille Tøyen i mai iår at det skjedde: dom­me­ren hadde blåst av for fri­spark et kvar­ter ut i annen omgang. Da flyr tre spil­lere fra Lille Tøyen på en spil­ler fra Furuset.

Da baske­ta­ket var i ferd med å løse seg opp, kom plut­se­lig 16-åringen løpende inn fra side­lin­jen. Han lan­get ut et slag mot hodet til 15-åringen, som da gikk rett i bakken.

For­nær­mede ble påført hjerne­rys­telse og brist i kje­ven. Han ble syke­meldt fra sko­len, og sli­ter fort­satt med psy­kiske etter­virk­nin­ger etter slags­må­let. Ret­ten fin­ner det bevist at til­talte slo mot­spil­le­ren i hodet, og karak­te­ri­se­rer hans opp­tre­den under kam­pen som «helt uakseptabel».

Hvor­dan kan til­talte fri­kjen­nes hvis han slo mot­spil­le­ren i hodet slik at han ble bevisst­løs? Grun­nen er at 15-åringen ble slått av tre mot­spil­lere, og ret­ten kan ikke med sik­ker­het vite hvilke som ga hjernerystelse!

Document.no har fått over­sendt dom­men fra Oslo Ting­rett. Det er inter­es­sant å sam­men­holde VGs artik­ler med doms­re­fe­ra­tet. En vesent­lig opp­lys­ning mang­ler i VGs artik­ler: Det 15-årige offe­ret er sønn av Furu­sets tre­ner Per Ivar Lis­moen. Ikke noe sus­pekt i det. Men vesentlig.

Om bak­grun­nen for hen­del­sen; Lille Tøy­en­spil­ler Moham­med får fri­spark, men blir like­vel forbannet:

Muham­med var imid­ler­tid svært opp­his­set over tak­lin­gen og gikk mot Lis­moen. Det er enig­het mel­lom vit­nene om at det opp­sto en slåss­kamp mel­lom disse, og at det ble utdelt slag mot hodet begge veier. Det er uklart hvem som slo først.

Slåss­kam­pen ble bekref­tet i ret­ten av både Lis­moen og Muham­med. Det var uenig­het mel­lom dem om hvem som var mest aggres­siv, men begge bekref­tet at det gjen­si­dig ble utveks­let slag mot hodet. Muham­med for­klarte i til­legg at han hadde “nik­ket” Lis­moen ved kjeve­be­net. Begge endte på bak­ken, og de ble skilt av dom­mer, som er far til en furu­set­spil­ler og furu­sett­re­ne­ren, som er far til Lis­moen.
Tre­ne­ren til Lille Tøyen FK var opp­tatt med å ta seg av en ska­det spil­ler, og han opp­fat­tet ikke hva som skjedde i løpet av denne epi­so­den. De øvrige spil­lerne sam­let seg rundt slåss­kam­pen og det ble utveks­let høy­lydte ukvems­ord, her­under med både tru­ende og rasis­tisk inn­hold.

Ret­ten leg­ger til grunn at det kom en spil­ler fra Lille Tøyen FK til og til­delte Lis­moen nok et slag. Dette skjedde mens han ble holdt av dommeren.

Så føl­ger en dis­ku­sjon av hvor hardt sla­get var, om det var mot hodet osv.

Dom­mer og tre­ner var av den opp­fat­ning at situa­sjo­nen nå var i ferd med å løse seg opp, og de fjer­net seg fra Lis­moen og Muham­med for å sette i gang kam­pen igjen. Plut­se­lig obser­ve­rer de til­talte komme løpende fra side­lin­jen og til­dele Lis­moen et slag i hodet med det resul­tat at han gikk i bak­ken. Tre­ner Lis­moen hadde også obser­vert et spark mot hodet mens Lis­moen lå nede, mens dom­me­ren ikke hadde sett noe spark. A.B. hadde sett et spark, men hun så ikke hvor det traff. Lille Tøyen spil­ler C.N. hadde ver­ken obser­vert noe slag eller spark, og han sto nær for­nær­mede i rin­gen av spil­lere. Lille Tøyen tre­ner Jen­sen hadde ikke obser­vert slag eller spark, men han aksep­terte som fak­tum at dette hadde fun­net sted.

Så føl­ger til­tal­tes ver­sjon av hvor­for han ruset frem og slo.

Dom­men er lako­nisk og etter­la­ter mange spørs­mål: ble det ropt rasis­tiske til­rop fra Furuset-spillere/tilskuere? Det var tre fra Lille Tøyen som angrep. Fordi ret­ten ikke kan si med sik­ker­het hvilke slag som ga hjerne­rys­telse, vel­ger man å fri­finne til­talte. Er dette klok rettspraksis?

Saker som dette viser seg å ha langt større betyd­ning for mel­lom­men­nes­ke­lige for­hold enn stør­rel­sen på ska­den skulle tilsi. Vold på fot­ball­bane er dess­uten sjel­den kost.

Oslo Ting­rett har gjort et slapt arbeid. Politi­ju­ris­ten har inn­stilt på anke.

Fri­fun­net for fot­ball­vold

15-åring slått bevisst­løs under fot­ball­kamp

Dag­bla­det toner ned fotballvold
Om du ikke følger Document på sosiale media kan du følge oss på e-post.

Donere engangsbeløp?Kan du forplikte deg til fast betaling?

Penger kan også doneres til kontonummer 15030249981. Du kan også støtte oss ved å kjøpe bøker eller varer.

Leserkommentarer på Document er gjenstand for moderering, som ikke skjer kontinuerlig og under enhver omstendighet ikke om natten. Vi ønsker en respektfull tone uten personangrep, sleivete språk eller flammende retorikk. Vis særlig nøkternhet når temaet er følsomt. Begrenset redigering av skjemmende detaljer kan finne sted. Skriv til debatt@document.no dersom du ikke forstår hvorfor en kommentar uteblir. Se her for nybegynnerhjelp.